OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 €

Zásady spracovania osobných údajov

účinné od 25.5.2018

 

 1. SUBJEKT

Obchodné meno: Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.

Sídlo: Čulenova 22, 949 12 Nitra, Slovenská republika

IČO: 44637616

DIČ: 2022806995

(ďalej len ApPaO KLIENT)

 

 

 1. VYHLÁSENIE

 2.1                   ApPaO KLIENT vyhlasuje, že spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre Slovenskú republiku , nasledujúce osobné údaje Odberateľov a Dodávateľov:

 1. V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; číslo bankového účtu; emailovú adresu; telefónne číslo.
 2. V prípade právnických osôb: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; webovú adresu obchodu; emailovú adresu spoločnosti; fakturačnú adresu; IČ, DIČ; číslo bankového účtu.

 2.2                   Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení platnej legislatívy (zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpispv, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisom)  a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje:

 1. a) článok 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie potrebné pre plnenie zmluvy, a
 2. b) článok 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie – spracovanie potrebné pre účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

 2.3       Osobné údaje sú spracovávané ApPaO KLIENT za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

 2.4       Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb sú v prípade záujmu Dodávateľov a Odberateľov ApPaO KLIENT zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje platná legislatíva (§ 7 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. , o elektronických komunikáciách pre Slovenskú republiku). Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného tovaru či služieb a je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním dopisu na kontaktnú adresu, emailu na adresu kontaktného emailu – odhlásiť. Emailová adresa je za týmto účelom ApPaO KLIENT uschovávaná po dobu 3 rokov od ukončenia uzatvorenej poslednej zmluvy medzi zmluvnnými stranami.

 2.5                   Spracovanie daných osobných údajov realizuje hlavne ApPaO KLIENT, osobné údaje však pre ne môžu spracovávať aj títo spracovatelia alebo tretie strany:

 1. a) Poskytovateľ účtovných služieb
 2. b) Poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré Zmluvné strany vyuýívajú alebo budú využívať v súvislosti s výkonom svojich činností
 3. c) Poskytovatelia prepravných služieb, tie, ktoré budú uvedené v objednávke.

 2.6                   Subjekty, ktorých osobné údaje ApPaO KLIENT spracováva, majú podľa Nariadenia právo:

 1. a) požadovať od ApPaO KLIENT informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,
 2. b) vyžiadať si u ApPaO KLIENT prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 3. c) požadovať po ApPaO KLIENT vymazanie týchto osobných údajov, toto vymazanie ApPaO KLIENT prevádza, pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Zmluvných strán
 4. d) na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má Subjekt za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 5. e) na prenosnosť údajov,
 6. f) požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 7. g) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 8. h) vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Zmluvných strán.

 2.7                   Emailové adresy, ktoré subjekty zasielajú cez dialógové okienko “Mám záujem o novinky” sú evidované výlučne na emailovej adrese novinkysvieckyzraja@gmail.com a uplatňované prostredníctvom softvéru SenderMaticemailer.

 2.8                   V prípade požiadavky zákazníka o zabudnutie osobných údajov vedených v databáze objednávok priamo v programe inPage, v ktorom je realizovaný e-shop a zadávané objednávky, je možné tejto požiadavke vyhovieť jednoducho priamo v administrácii inPage vymazaním osobných údajov v detaile objednávky. Údaje z objednávok sú taktiež automaticky vymazávané po uplynutí zákonnej lehoty, a to po 24 mesiacoch od uskutočnenia objednávky.

 2.9                   K Osobným údajom a ich ochrane viď tiež bod 9. Obchodných podmienok.

 

 24.5.2018

 

Ing. Patrik Árendáš, v.r.

konateľ

Text v pdf.