OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 €

ČAKRY

O cakrach

Je dôležité uvedomiť si, že človek nie je iba fyzickou, ale predovšetkým je energetickou bytosťou. Fyzické telo vnímame svojimi zmyslami. Telo astrálne – psychiku a emócie, mentálne- formujúce myšlienky a kauzálne – dušu, chápeme ako jemnohmotné dimenzie ľudského bytia. Prelínajú sa a vibrujú v určitom špecifickom frekvenčnom pásme a sú bežnými zmyslami nepostihnuteľné. Prenos informácií v jemných energetických telách sprostredkováva sedem hlavných energetických centier – čakier a niekoľko menších energetických centier, rozmiestnených po celom tele.Existujú odlišné názory na umiestnenie ôsmej čakry - „starchild“ sídliacej nad hlavou

Čakry sa znázorňujú ako rôznofarebné lotosové kvety. Čím je čakrový kvet rozkvitnutejší, tým viac sme spojení s energiou svojej duše a duchovnými vlastnosťami. V minulosti boli aktívne hlavne prvé tri čakry, pretože ich energia dominovala. V súčasnej dobe prichádza do čakier najviac energie z astrálneho a éterického tela. Začína sa značne aktivovať srdečná a korunná čakra. Na fyzickej úrovni sa to prejavuje zvýšeným nárastom onemocnení typu: AIDS, rakovina, poruchy imunitného systému, alergia, schizofrénia, Parkinsonova choroba a maniodepresivita a i.. 

Čakry slúžia v systéme energií človeka ako prijímacie stanice, transformátory a rozdeľovače prány rôznych frekvencií. Prijímajú buď priamo alebo prostredníctvom ,,nádí,, životnej energie z vibračných polí, zo svojho okolia, z kozmu a zo zdrojov, ktoré ležia u základov každého prejavu stvorenia, transformujú ju do frekvencií, ktoré sú zapotreby k udržovaniu a rozvoju najrôznejších oblastí ľudskej bytosti a opäť prostredníctvom nádí im túto energiu predávajú. Okrem toho vyžarujú energiu aj do okolia. Týmto systémom je človek v bezprostrednej interakcii so silami, ktoré pôsobia na rôznych úrovniach bytia v jeho okolí, v kozme a u základov všetkého tvorenia.

Niektoré staré texty udávajú počet čakier až číslom 88000. To znamená, že na ľudskom tele nie je takmer miesta, ktoré by nebolo citlivým orgánom pre prijímanie, premenu a opätovný výdaj energie.

Vlastné sídlo majú čakry v éterickom poli. Podobajú sa lievikovým kalichom s rozdielnym počtom okvetných lístkov. Vo východnej tradícii sú preto označované ako lotosové kvety. Rozdelenie kvetov na jednotlivé lístky znázorňuje kanáliky energie, nádí, ktorými energie prúdia do čakier a ktorými je vedená ďalej do vibračných polí. Ich počet je od štyroch takýchto kanálikov u prvej čakry až k tisícom kanálikov siedmej čakry na temene hlavy. Od stredu každého kvetného kalichu vedie kanálik, akási stonka kvetu čakry, smerom k chrbtici a vniká do nej. Spojuje čakry s najdôležitejším kanálom energie nazývaným ,,Sušumna,, , ktorý prechádza chrbticou a pokračuje ďalej až k temenu hlavy.

Čakry sú v neustálom otáčavom pohybe. Tejto vlastnosti vďačí za svoje meno- ,,ČAKRA,, (KOLO, DISK). Otáčavý pohyb týchto kolies spôsobuje, že energie je vťahovaná do vnútra čakier. Keď sa zmení smer otáčavého pohybu, energia prúdi z čakry von.

O cakrach

Jednotlivé čakry sa otáčajú buď do ľava alebo doprava. Dá sa pri tom  rozpoznať protichodný princíp u muža a ženy, lebo tie čakry, ktoré sa u muža otáčajú doprava (v smere hodinových ručičiek), sa u ženy točia doľava a naopak. Každé otáčanie doprava je výraz prevažne mužskej kvality, podľa čínskeho učenia podstaty JANG (znamenajúceho vôľu a aktivitu, vo svojom negatívnom vyjadrení tiež agresivitu a násilie). Každé otáčanie doľava je podstaty JIN (vyjadrujúce prístupnosť a pasivitu, v negatívnom vyjadrení slabosť). Pravotočivosť a ľavotočivosť sa striedajú a tvarujú muža a ženu rozdielnym spôsobom, čo vedie k doplňovaniu energií v každej životnej oblasti. Vedomosti o otáčaní čakier sa môžu využiť  pri niektorých formách terapie. Tak aj napr. pri aromaterapii možno nanášať vôňe v príslušnom smere alebo drahokamom a minerálmi napodobňovať otáčavý pohyb čakier.

Čakry väčšiny ľudí majú obvykle priemer asi 10 cm. V každom centre energie sú vibrácie  všetkých farieb, ale jedna farba (odpovedajúca hlavnej funkcie čakry) vždy dominuje. Pri pokračujúcom rozvoji človeka sa čakry rozširujú a frekvencie vibrácií sa zvyšujú. Tiež farby čakier sú jasnejšie a žiarivejšie.

Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určujú množstvo a kvalitu energií, ktoré sú čakrami prijímané zo zdrojov rôzneho druhu. Sú to energie z kozmu, z hviezd, z prírody, zo žiarenia všetkých vecí a bytostí v našom okolí, z našich vibračných polí, ale tiež z neprejaveného prazákladu  všetkého bytia. Tieto energie sú privádzané k čakrám čiastočne kanálmi ,,nádí, čiastočne prúdia priamo do čakier.

Obe najdôležitejšie formy energie sú prijímané základnou čakrou a čakrou na temene hlavy. Medzi týmito dvoma čakrami prebieha Sušumna, na ktorú su napojené pomocou ,,kvetinových stoniek,, všetky ostatné čakry. Práve Sušumnou stúpa tzv. sila ,,Kundalini,, , ktorá inak stočená ako had vyčkáva na spodnom konci chrbtice a ich vstupnou bránou je základná čakra. Kundalini predstavuje kozmickú energiu tvorenia, ktorá je nazývaná v indickom učení tiež Šakti, alebo ženská forma vyjadrenia Boha. Tento pôsobiaci aspekt božského bytia vyvoláva všetky prejavy tvorenia. Jeho protipólom je čistý, v sebe samom spočívajúci aspekt  božského bytia bez formy.

U väčšiny ľudí prúdi sila kundalini Sušumnou len veľmi slabo. Keď sa rozvojom vedomia stále viac prebúdza, stúpa kundalini týmto kanálom v chrbtici a aktivuje jednotlivé čakry. Táto aktivácia spôsobuje otváranie čakier a zvyšovanie ich frekvencií. Sila kundalini zásobuje čakry takými vibráciami energií, ktoré umožňujú človeku postupné rozvynutie všetkých schopností a síl, činných v rôznych energetických a materiálnych rovinách, a ich integráciu do jeho života. Pri stúpaní kundalini sa jej energia transformuje v každej čakre do takej frekvencie vibrácií, ktorá odpovedá úlohám tejto čakry. Tieto vibrácie sú v základnej čakre najnižšie a v čakre temena hlavy najvyššie. Energie transformovaných vibrácií sú vedené ďalej do rôznych vibračných polí alebo do fyzického tela a sú vnímané ako pocity, myšlienky a fyzické vnemy.

O cakrach

Čím vedomejší je človek v jednotlivých oblastiach života, tým menej stresu a nezpracovaných prežitkov tvoria blokády v čakrách. Tým otvorenejšie a aktívnejšie sú potom týmto oblastiam prislúchajúce čakry a sila kundalini môže  lepšie prúdiť. Čím lepšie táto sila prúdi, tým sú čakry aktívnejšie, čo spätne podporuje rozširovanie vedomia. Akonáhle začneme uvoľňovať blokády a nastúpime na cestu vývoja svojho vedomia, vzniká tým neustály kolobeh vzájomného pozitívneho ovplyvňovania.

Vedľa  energie kundalini existuje ešte ďalšia sila, ktorá prúdi análom Sušumny chrbticou k jednotlivým čakrám. Je to energia čistého, božského bytia, neprejaveného aspektu Boha. Vstupuje temennou čakrou  a spôsobuje, že človek na všetkých úrovniach života spoznáva neprejavený aspekt božského bytia ako nemenný a všeprestupujúci prazáklad každej existencie. Táto energia pôsobí najmä na odstraňovanie blokád v čakrách. V indickej tradícii býva označovaná ako ,,Šiva,,, božstvo, ktoré je veľkým ,,Ničiteľom nevedomosti,,a už len jeho prítomnosťou začína prebiehať  transformácia k božstvu. Tak pracujú Šiva a Šakti ruka v ruke v celkovom rozvoji človeka, pri ktorom je božské práve tak integrované do nášho života ako všetky ostatné roviny relatívneho bytia.

Okrem Sušumny existujú ďalšie dva veľmi dôležité kanály energie nazývané ,,Ida,, a ,,Pingala,,. Pingala funguje ako nositeľ slnečnej energie, žiary a podnetov. Tento kanál začína vpravo od základnej čakry a končí v hornej časti pravej nosnej dierky. Ida je nositeľom chladivej a ukľudňujúcej energie mesiaca. Tento kanál začína vľavo od základnej čakry a končí v ľavej nosnej dierke. Na svojej ceste od základnej čakry k nosu sa Ida  a Pingala obtáčajú okolo Sušumny. Ida  a Pingala sú schopné  prijímať prostredníctvom dýchania pránu priamo zo vzduchu a pri výdychu nás zbavovať jedovatých látok. Spolu so Sušumnou predstavujú tri hlavné kanály nášho systému energií. Čakry sú zásobované energiou i veľkým počtom ďalších nádí z vedľajších čakier a z vibračných polí.

Čakry však prijímajú tie vibrácie  z okolia, ktoré  odpovedajú ich momentálnym frekvenciám. Tak nás spojujú rôznymi funkciami s dianím  v našom okolí, v prírode a v kozme tým, že slúžia ako ,,antény,, pre celý frekvenčný  rozsah energie.

O cakrach

Čakry môžeme považovať tiež za zmyslové orgány vibračných polí (energetických tiel). Naše fyzické telo so svojimi zmyslami je ,,vozidlo,, prispôsobené životným zákonitostiam na našej planéte, s jeho pomocou obstojíme vo vonkajších oblastiach života., a s ním zároveň môžeme realizovať na zemi naše vnútorné hodnoty a vedomosti. Čakry slúžia ako príjmače pre všetky frekvencie energií a informácií, ktoré sú mimo rozsah našich zmyslov. Sú bránami, ktoré nás spájajú s neohraničeným svetom jemnejších energií.

Čakry ale tiež vyžarujú energiu priamo do okolia a menia tak jeho atmosféru. Čakrami môžeme vyžarovať liečivé vibrácie, rovnako ako vedomé či nevedomé posolstvá a ovplyvňovať tak ľudí, situácie i hmotu v pozitívnom i negatívnom zmysle.

Aby sme dosiahli vnútornú celistvosť a s ňou spojené sily tvorivosti, poznania, lásky a spokojnosti, musia byť všetky čakry otvorené a musia harmonicky spolupracovať. To je však dané len málo ľuďom.

U ľudí možno nájsť najrôznejšie kombinácie otvorených, zablokovaných a jednostranne fungujúcich čakier. Tieto stavy sa behom života menia, pretože v rôznych časových obdobiach sú vždy dôležité iné životné témy.

Vedenie o čakrách sa Vám môže stať neoceniteľným pomocníkom sebapoznania, viesť Vás k získaniu všetkých pre Vás dôležitých schopností a dopriať Vám tým naplnenie a radosť v živote.

 

NIEKTORÉ Z METÓD ČISTENIA ČAKIER

 

ODSTRAŇOVANIE BLOKOV A HARMONIZÁCIA ČAKIER

Existuje mnoho spôsobov ako zistiť možné blokácie jednotlivých čakier. Najjednoduchšie , spoľahlivé a ľahko urobiteľné sú napr. tieto spôsoby- cítenie rukami, pozorovanie aury, kyvadlo. Pozorovanie aury však väčšinou nie je možné, bez nácviku a tréningu a zatiaľ nie každý dokáže auru vidieť. Podobné je to i s ,,cítením aury rukami,, , kedy môžete cítiť silu prúdiacej energie. Najčastejším spôsobom je použitie kyvadla. Harmonická čakra spôsobuje veľké kruhy, opisovanie v smere otáčavého pohybu čakry, nad narušenou čakrou kyvadlo opisuje kruhy malé alebo dokonca žiadne.

- Drahé kamene nosíme v blízkosti čakry, ktorú potrebujeme harmonizovať alebo si pripravujeme k pitiu ,,kamennú,, vodu.(pramenitá voda, do ktorej vložíme kameň, ktorý chcete aby vás ovplyvňoval a necháte najmenej 3 hodiny nabiť na slnečnom svite, pijeme aspoň 3x denne pohár).

- Farby používame napr. tak, že si obliekame farbu prislúchajúcu liečenej čakre(najmä na tej časti tela kde sa čakra nachádza), konzumujeme potraviny týchto farieb (napr.červená – jahody/ oranžová- pomaranč, mrkva/ žltá- ananás, žltá paprika/ fialová – repa atď..), pijeme farebné vody a freshe, obklopujeme sa v byte doplnkami danej farby, pálime sviečky tej farby prislúchajúce harmonizovanej čakre...

Pri práci na čakrách by sme si mali uvedomiť, že sa jedná o prepojený systém. ,,Rozhýbaním,, jednej čakry ovplyvníme i ďalšie čakry.

ZPEV TÓNOV A MANTIER

V dávnych dobách, zpievali ľudia meno thébskeho boha slnka ,,Amen,, alebo ,,Amon. Verili, že im za to prinesie vízie budúcnosti. Najvyššie egyptské kňažky a kňažní potom prišli na to, že jasnovidné schopnosti im nepožičiava pohanský boh, ale opakované spievanie sóla ,,Amen,,. Začali používať slovný základ ,,Aum,, pre cielené otváranie tretieho oka. Aum je zvuk otvárania a vyjadruje úžas nad zázrakom stvorenia a obdiv Stvoriteľovi.

Keď budete pomaly vyslovovať všetky tri hlásky za sebou: ,, Aa-uu-um,, ucítite uprostred medzi očami silné vibrácie. Tie prebúdzajú jasnovidné schopnosti tretieho oka. Ešte účinnejšie je spievať tón ,,Aum,, podľa svätej numerológie—jeden, trikrát alebo dvanásťkrát.

Skúste to a vnímajte, ako sa vám začnú zjavovať obrazy a rôzne výjavy. Môžete mať vízie budúcnosti, veštecké sny alebo sa vám zjaví pravda o niektorých ľuďoch.

BIJA MANTRY- (vhodné pre skupinové liečenia) sú to mantry , zvukové vibrácie ktoré majú schopnosť povzbudiť čakry v ich funkcii. Každá čakra má vlastnú bija mantru.

 1. Čakra- LAM
 2. Čakra- VAM
 3. Čakra- RAM
 4. Čakra- YAM
 5. Čakra- HAM
 6. Čakra- ÓM
 7. Čakra- AUM

Samotný postup harmonizácie spočíva v držaní rúk na všetkých čakrách, dávajúce im reiky (preto skupinové liečenia) a opakovanie každej bija manntry trikrát pre 1. čakru, trikrát pre 2.čakru.... až trikrát pre 7.čakru , potom to isté tiež zostupným smerom od siedmej k prvej čakre. Celý postup sa opakuje trikrát. Po urobení harmonizácie uhladíme auru.

ODPUSTENIE

Je to nesmierne účinný spôsob ako  otvoriť zablokované čakry. Každý kto prejde procesom odpustenia, cíti oveľa väčší kľud a má viac energie. Je to ako odhadzovanie ,,mechov s pieskom,, keď letíte v balóne a chcete stúpať vyššie. Staré strachy, obavy a zlosť sú ako zbytočná záťaž, ktorá nás brzdí a uberá nám silu a energiu. Možno už viete čo vás zbytočne ťaží a čo by ste mohli hodiť cez palubu hneď teraz. Akonáhle svetu a sebe samému – odpustíte, uľaví sa vám a budete sa cítiť omnoho ľahší a silnejší a šťastnejší.

 1. UVEDOMTE SI VÝZNAM ODPUSTENIA- Odpustiť neznamená priznať si svoju chybu alebo porážku, neznamená to ani privierať oči nad niečím pochybením. Odpustiť znamená oslobodiť svojho ducha a stať sa voľným. Odmenou za tento čin je vždy vnútorný kľud a mier a navýšenie množstva energie. Je to mimoriadne výhodný obchod.
 2. UROBTE SI ,,ODPÚŠŤACIU INVENTÚRU,,- Napíšte si zoznam všetkých ľudí, žijúcich aj zosnulých, ktorý vám niekedy ublížili alebo vás nahnevali.
 3. ODPUSTITE A OSLOBODŤE SA- ,,Odpúšťam ti a oslobodzujem nás. Neprechovávam už k tebe vôbec žiadnu zlosť a hnev. Moje odpustenie je úplné. Odteraz sme obaja úplne volní.,,
 4. ZBAVUJTE SA HNEVU AJ V NOCI- Dôležitá je každodenná očista vedomia od hnevu , je tak dôležitá ako samotné čistenie zubov. Bez nej sa vo vás hromadí negatívna energia.

OČISTENIE TRETIEHO OKA OD MINULOSTI

Mnohí sa sťažujú, že necítia svoje tretie oko, alebo že ním nevidia žiadne obrazy. Títo zdanlivo ,,nevizuálny,, ľudia väčšinou v minulých životoch zomreli násilnou smrťou kvôli svojim jasnovidným schopnostiam. Ľudia, ktorí boli pre svoju schopnosť vidieť viac než ostatní boli upálení na hranici počas honu na čarodejnice alebo im svätá inkvizícia dala napr. useknúť hlavu. Niektorí umierali osamotení v tmavých hladomorniach. Ľudia kvôli svojim nadprirodzeným schopnostiam umierali i v dávne Atlantíde. Dnes sa všetci títo  boja používať akúkoľvek schopnosť, ktorá ich životodarnej energie priviedla k záhube.

Naviac mnoho detí bolo v detstve napríklad trestaných a odsudzovaných za ,,diabolské vidiny,, a ,,neviditeľných kamarátov,, čo boli v skutočnosti anjeli a ich duchovný sprievodcovia. Nezáleží na tom kedy strach z jasnozrivosti vznikol, vyliečiť ho možno jednoduchými meditáciami určenými pre odstránenie strachov z otvorenia čakier, ktoré s tým súvisia.

VPLYV JEDLA A STRVOVACÍCH NÁVYKOV

Všetko čo zjeme alebo vypijeme, obsahuje životnú energiu, niektoré potraviny a nápoje viac, iné menej. Pokiaľ jete potraviny s vysokým obsahom životnej energie, vaše čakry budú veľké a čisté, a naopak , jedlo chudé na životnú energiu čakrám príliš neprospieva a často má za následok ich zmenšenie a stmavnutie. K tomu prichádza najmä vtedy, keď jeme potraviny z týraných zvierat, pretože vaše čakry zabsorbovávajú ich bolesť.

Najvyšší obsah životnej energie majú tzv. ,,živé potraviny, ako sú čerstvé ovocie a zelenina, naklíčené obilné zrná, tiež čerstvé šťavy (najmä skonzumované po príprave do 20-30 min.)

Medzi mŕtve potraviny radíme potraviny sušené, mrazené, konzervované alebo príliš dlho varené- tie neobsahujú žiadnu živú energiu. Konieckoncov v plechovke alebo mrazáku nič prežiť nemôže.

Akonáhle pridáte do svojho jedálneho lístka viac živých potravín, čoskoro zaznamenáte zvýšenie vitality a zlepší sa vám nálada. Citeľne pocítite dokonca i len mierne obmedzenie konzumácie ,,mŕtvych potravín,, a pridanie len niekoľko ,,živých potravín,, životodarnej energie. Nechajte sa viesť intuíciou a vynechajte zo svojho jedálnička len niektoré potraviny, ktoré vám zanášajú čakry. Keď sa zbavíte takých potravín ako je cukor, kofeín, červené mäso, na popud svojho vnútra nebudete sa musieť stretávať so žiadnymi alebo len miernymi  vedľajšími príznakmi tzn. Nebudú vás trápiť neodolateľné chute alebo bolesti hlavy , ktoré zmenu stravovacích návykov obvykle sprevádzajú. Proste zistíte zrazu, že na inkriminované potraviny už nemáte chuť.

POTRAVINY A LÁTKY, KTORÉ NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚ ČAKRY:

SILNÉ-  Alkohol, Drogy akéhokoľvek druhu, Kofeín, Čokoláda, Cigarety a cigary, Červené mäso,Akékoľvek jedlo, na ktorom ste závislý !(je známkou toho, že sa bojíte božského vedenia a snažíte sa mu vyhnúť zvýšenou konzumáciou určitej látky).

STREDNE SILNÉ- Hydina (kura, morka), Niektoré typy bylín, priemyselne spracované potraviny, Biela múka, Rafinovaný cukor

MIERNE- Nápoje s oxidom uhličitým, mliečne výrobky, Produkty na ktoré pri ich pestovaní boli použité pesticídy, Plody mora

POTRAVINY A LÁTKY, KTORĚ POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚ ČAKRY:

- Čerstvé ovocie a zelenina (najmä organicky pestované, pretože pesticídy so sebou nesú energiu smrti)

- Naklíčené pšeničné zrná, nekvasené pečivo,..

- Sójové výrobky (napr. mlieko sójové, tofu,..)

- Šťavy skonzumované hneď po vymačkaní najlepšie do 20 min.

POHYB A TELESNÉ CVIČENIA

Ďalším faktorom , ktorý ovplyvňuje činnosť čakier, je telesná aktivita. Akýkoľvek pohyb, pri ktorom začnete zrýchlene a zhlboka dýchať zaistí zvýšený prísun vzduchu a tým i kyslíku do čakier. Výborným prostriedkom pre posiľnenie čakier sú prechádzky v prírode. Keď sa naviac vydáte k miestam sily, ako sú veľké vodné plochy, lesy bude ich vplyv na vaše čakry obzvlášť silný.

Tok Čchi a životnej energie čakrami podporujú tiež pohyby pri cvičeniach Tai-chi, Chi– kung, a pri Joge.

Priložte si na každú čakru krištáľ ametystu, krištáľu, ruženínu, spektrolitu alebo stogilitu (alebo kryštály prislúchajúce a harmonizujúce daný typ čakry) a vnímajte, ako z nich ich jemné vibrácie uvoľňujú zatvrdnutú energiu strachu. Pokiaľ dýchate zhlboka a ste úplne uvoľnení a sústredení na svoje vnútro možno ucítite ,,tep,, jednotlivých krištáľov.

Môžete si takto dať krištáľ pod vankúš alebo pod posteľ  a harmonizovať tak svoje čakry počas spánku. Tiež krištále dávať do vody počas kúpania.

Mnohí liečitelia  dokonca doporučujú konzumáciu   liečivých elixírov z drahokamov- na jemný prášok rozdrtené krištály a drahé kamene zamiešané do destilovanej vody.

POUŽÍVANIE TELOVÝCH SVIEČOK 

PÁLENIE SVIEČOK

POČUVANIE ŠPECIÁLNEJ HUDBY

AROMATERAPIA- VONNÉ TYČINKY, RASTLINNÉ OLEJE

KRIŠTÁLY A DRAHÉ KAMENE

MASÁŽE

Masáž zvyšuje tok energie a uvoľňuje zablokované miesta čakrového systému. Masáž je najlepšie robiť v kľudnom prostredí, za tlmeného osvetlenia a doprovodu príjemnej hudby. Masér by vám mal byť tiež príjemný, inak by ste mohli príjmať jeho negatívnu energiu.  

Pokiaľ robíte masáž vy sami, tak by ste mali vedieť, že počas masáže zbierate negatívne energie klienta (masírovaného) do čakier na svojich vlastných rukách- vyzerá to akoby ste si navliekali dlhé čierne rukavice.

Skvelým opatrením proti tomuto efektu je umiestniť v blízkosti vašich rúk živé kvetiny alebo rastliny aminimálne jednu zapálenú sviecu. Tie absorbujú negatívne energie. Dokážu ich transformovať a využiť  lásku, ktorá je obsiahnutá vo všetkom.

Čakry otvárajú i vône niektorých rastlín. Treba si naštudovať jednotlivé rastliny a čo poskytujú človeku a daným čakrám.

O cakrach

 

 

PRVÁ ČAKRA (MULADHARA, Základná čakra, Čakra koreňa)

O cakrach

Farba:  Červená – prebudenie spiaceho vedomia do stavu aktívneho bdelého vedomia. Farba Šakti(zn. prebudenie, pohyb, vývoj, energie)

Element:  Zem

Zmyslová funkcia:  Čuch

Základný princíp:  Telesná vôľa  -Byť (ako protipól

                                 duchovnej vÔľe byť v siedmej čakre)

Symbol:  Lotos so štyrmi okvetnými lístkami, ktoré značia myseľ(manas), intelekt(buddhi), vedomie(čitta), ego(akamkára)

Zvieracím symbolom tejto čakry je slon so siedmym chobotmi- je symbolom múdrosti a sedem chobotov značí poklady zeme.

Ďalším symbolom je Trojuholník obrátení špičkou dolu.

 

Časti tela:  Všetko pevné zuby ,kosti, chrbtica, nechty

hrubé črevo, konečník, prostata, tvorba krvi a stavba buniek

Vyživuje: hrubé črevo a pohybový aparát

Žľaza: Nadľadvinky –produkujú adrenalín a noradrenalín, ktoré majú za úlohu prispôsobovať

krvný obeh momentálnej potrebe. Tak je telo pripravené k akcii a môže okamžite reagovať požadovaným spôsobom. Tiež majú vplyv na vyrovnávanie teploty v tele.

Mantra: LAM

,,Démon,, čakry:  Strach (tlačí energiu do horných čakier)

O čakre: Poloha čakry – hrot kostrče mezi konečníkom a genitáliami, 5cm od hmotného tela.Čakra zakotvenia a bezpečia.  Základná čakra nás spojuje s fyzickým svetom. Dáva silu presadiť sa a vytrvať. Prevádza kozmické energie na telesno- pozemskú rovinu, zároveň prúdi touto čakrou energia zeme do celého nášho systému energií. Tu máme kontakt s ,,duchom matky Gayi,, zažívame elementárnu silu Zeme,jej lásku a trpezlivosť. Do pôsobnosti tejto čakry patria všetky základné individuálne všeobecné požiadavky života ako takého pre prežitie na tejto planéte. Pôsobí na budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a uchovávanie si vlastného druhu rodiny ,rovnako ako sexualita ako telesná funkcia k plodeniu detí. Prvá čakra je životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry.Tu sme napojení na nevyčerpateľný rezervoár síl energie Kundaliní. Práve tu začínajú tiež tri hlavné kanály energie Sušumna  , Ida a Pingala. Podobne ako naše srdce vo fyzickom tele je základná čakra centrom nášho obehového systému energií.Poskytuje nám pevnú pôdu pod nohami, na ktorej si môžeme stavať náš život. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe so siedmou čakrou, aby sme si udržali svoju vnútornú rovnováhu. Keď je čakra ottvorená a harmonicky funguje, zažívame hlboké spojenie so Zemou a jej tvormi, vitalitu, spokojnosť, stabilitu a vnútornú silu. Naopak pri zablokovaní alebo uzavretí čakry je telesná konštrukcia slabá a máme málo duševnej sily. Medzi dary otvorenej čakry patrí pozitívne ,,Áno,, k životu na Zemi, k fyzickej existencii a pripravenosť pôsobiť v harmónii so silami matky Zeme a učiť sa od nich. Preto je táto čakra priradená prvku Zeme, jej farba je červená, farba energie a aktivity, farba vnútorného jadra našej planéty. Naviac je prvá čakra sídlom kolektívneho povedomia, ktorého nahromadené poznanie nám sprístupňuje.

Harmonická funkcia čakry:  Keď je prvá čakra otvorená a harmonicky funguje, zažívate hlboké spojenie zo Zemou a jej tvormi, spokojnosť, vitalitu, stabilitu a vnútornú silu. Cítite sa byť zaradení do prirodzeného behu života. Zažívate Zem, kde môžete dostať všetko čo je zapotreba – jedlo, bezpečie, ochranu,....Tým sa otvárate zemi a všetko čo dostávate príjmate s vďačnosťou.Prekonanie strachu zo smrti. Prvá čakra sa u ženy otáča doľava a u muža doprava.

Disharmonická funkcia: Pri jednostrannej dominancii alebo chybnej funkcii tejto čakry krúži vaše myslenie len okolo materiálneho vlastníctva a materiálnych istôt, rovnako ako okolo zmyslových pôžitkov- jedlo, alkohol a iné abúzy, sex.. To čo sa vám páči chcete tiež vlastniť a nerozmýšľate o následkoch. Zároveň vám môže byť zaťažko otvorene brať a dávať. Máte tendenciu sa poisťovať. Neschopnosť niečoho sa vzdať je zriedka vyjadrená vo forme zápchy a tučnoty. V extrémnych prípadoch jednáte predráždene, hnevlivo, zúrivo až agresívne. Presadzujete čo najviac svojich prianí.

Nedostatočná funkcia: Pri zablokovanej alebo uzavretej základnej čakre je vaša konzistencia slabá a máte málo duševnej a fyzickej sily na prekonanie čohokoľvek. Množstvo vecí vám v živote robí starosti. Možno mávate pocit že strácate pevnú pôdu pod nohami alebo sa cítite úplne nepotrební. Preto vám život pripadá ako bremeno a nie ako život.

Reč tela: Základná čakra je umiestnená v oblasti krížovej kosti, kostrče, konečníku, močového mechúra a pohlavného otvoru. Keď sa niekto necíti bezpečne a pociťuje úzkosť, je bežné že si túto oblasť chráni rukami alebo nohami. Obtočené nohy okolo seba značia hlbokú neistotu a nedostatok sebadôvery. Títo ľudia majú často obranné postavenie, odmietajú nové myšlienky, ktoré by im mohli otriasť ich vratkým životom. Nevyrovnanosť tiež môžete vidieť u ľudí, ktorí nie sú schopní kľudne stáť alebo sedieť. Je to výraz ich pocitu, že nevedia pevne stáť na zemi. Tiež oblasti v ktorých sa v tele nadmerne ukladá tuk, vyjadruje potrebu ochrany v týchto miestach. Veľký zadok napríklad znamená prianie byť ochraňovaný a byť v bezpečí, silné nohy slúžia ako záťaž niekomu, kto tu v skutočnosti nechce byť a odráža neistotu a precitlivelosť.

Ochorenia spojené zo základnou čakrou: Zápcha, hemoroidy, zápal a porušenie  hrubého čreva, hnačka, chladné neprekrvené prsty na nohách a rukách, zvýšená frekvencia močenia, zápal močového mechúra, obličkové  kamene, hypertenzia, hypotenzia, impotencia, osteartóza bedrového kĺbu ,vrodené deformácie chodidiel, ženský vaginizmus, nadváha a obezita, zlomenin a amputácie, praskanie vredov, nádory, rozmnoženie húb a baktérií

Ako čistiť a harmonizovať prvú čakru: Príroda- pozorovanie krvavočerveného vychádzajúceho alebo zapadajúceho slnka (najlepšie sedom v lotose na zemi), práca s čerstvou hlinou, kontaktom s energiou stromu.

Účinky zvukov- hudba (najmä zvuky ptrírody,je vhodná monotónna hudba so silným zdôrazneným rytmom, archaická hudba, tanec, hlboko spievaná samohláska ,,U,, a hudobný tón ,,C,,

Účinky farieb- aktivuje sa jasne žiarivou červenou farbou

Drahokamy a kamene- achát(rozpúšťa záporné emócie, pozitívne vplýva na rozmnožovacie orgány, podporuje vyrovnanosť, prebúdza postoj úcty k vlastnému telu, mierni bolesť a uľahčuje pôrod, pomáha znižovať citlivosť na počasie, osviežuje dušu a umožňuje vidieť krásu vo všetkom  okolo, umožňuje pevné spojenie so zemou, dodáva energiu aure..) hematit(mobilizuje skryté sily, pomáha pri stavoch slabosti, dáva silu, podporuje uzdravovanie po ochorení, uzemňujúci kameň, pomáha v boji so závislosťami-prejedanie,fajčenie,abúzy, asistuje pri prekonávaní rôznych nutkaní a návykov, rozvíja spoľahlivosť, odstraňuje obmedzenia ktoré majiteľ v minulosti sám stanovil, pomáha rozvoju osobnosti, zlepšuje pamäť a podporuje originálne myšlienky, na telesnej úrovni je veľmi silne spojený s krvou, reguluje jej tvorbu, dokáže vyháňať horúčku-urobíme si elixír,lieči obehové problémy aj anémiu, podporuje činnosť obličiek a aj reguluje ich tkanivá, lieči úzkosť, nespavosť a kŕče v nohách, nemá s aplikovať pri zápale a nemá sa používať dlhú dobu), granát(dáva životnú silu, vôľu, úspech, povzbudzuje sexualitu, pomáha pri ochoreniach pohlavných orgánov, podporuje krvný obeh, regeneruje telo a DNA, podnieťuje metabolizmus, po položení na tretie oko vyvoláva spomienky na minulé životy, pokladáme na nahé telo na miesto ktoré potrebujeme vyliečiť, spresňuje schopnosť správneho náhľadu  na seba a iných, veľmi silný kameň na navýšenie energie,zvyšuje sebadôveru, pomáha ovládať zlosť), krvavý jaspis (podnieťuje čestné chovanie k sebe samému, učí skromnosti ,trpezlivosti, uzemňuje energie tela, zjednocuje všetky aspekty života, udržuje rovnováhu minerálnych látok v tele, pripomína aby si ľudia vzájomne pomáhali, zrovnáva čakry a auru a používa sa na ich správne nastavenie –každá farba jaspisu prináleží jednej čakre, udržiava v rovnováhe jing a jang, dodáva svojmu nositeľovi  odhodlanie k naplneniu jeho zámerov, jaspis používame dlhodobo lebo pôsobí pomaly, položený pod perinu prinavracia spomienky na sny), Karneol (životná sila, vitalita, lieči frigiditu a impotenciu, podporuje metabolizmus, zvyšuje plodnosť, prekonáva závislosti ,dodáva odvahu, prepožičiava schopnosť vyrovnať sa s priebehom životného cyklu, rozháňa apatiu, motivuje k úspechu, pomôže vám získať vieru v seba, pomáha preniknúť k problémom čo vám znepríjemňujú život, prináša jasnejšie vnímanie okolitého sveta, chráni pred závisťou, hnevom a zlobou, bráni k vzniku negatívnych citov, reguluje činnosť obličiek, prispieva k lepšiemu vstrebávaniu vitamínov, červený jaspis prináša teplo a bojuje proti stagnácii a povzbudzuje ducha), Čerešňový opál (pomáha pri čistení a aktivácii prvej čakry, prináša pocit sústredenia a ukotvenia, budí jasnozrivosť, veštecké vcítenia, lieči bolesť hlavy so zablokovaného tretieho oka, uzdravuje krvné poruchy a problémy s chrbticou a uvoľňuje svalové napätie), Záhneda (pri meditácii zvyšuje vibrácie, má silné napojenie na prvú čakru, pomáha v kľude a vyrovnane prekonávať obtiažne situácie, vynikajúci proti stresu, uzemňuje duchovné energie, zaháňa geopatogénny stres, pohlcuje elektromagnetický smog a napomáha vylučovaniu a detoxikácii na všetkých úrovniach ,prináša úľavu od strachu, rozháňa depresie, navodzuje stav emocionálneho kľudu, potlačuje rozpoltenosť, potlačuje nočné mory a objasňuje sny, potlačuje komunikačné problémy, zvyšuje sústredenosť, pomáha očiste mysle pri meditácii, pomáha pri liečbe ako je chemoterapia, prináša úľavu od bolesti, je účinná pri liečbach brucha, nôh, srdca, rozmnožovacích orgánov, nervového tkaniva, potlačuje kŕče a posilňuje chrbticu, je vhodné ho položiť do geopatogénnych zón, ak hrot kryštálu otočíme od tela takto odvádzame negatívnu energiu ak otočíme k telu hrot je energia privádzaná k nám na bolestivé liečené miesto ,palička zo záhnedy uzemňuje energie tejto čakry a prečistí ju)Mesačný kameň (pôsobí na utíšenie rozbúrených citov, vyťahuje na povrch veci uzatvorené v podvedomí, zvyšuje intuíciu a empatiu, vyvoláva zrozumiteľné živé sny, hlavne počas splnu, dodáva odvahu k príjmaniu duševných darov, ukľudňuje prehnané reakcie na emotívne situácie, udržuje v rovnováhe mužskú a ženskú energiu, uhladzuje narušenú citovú stabilitu, udržuje v rovnováhe ženský hormonálny systém, tlmí predmenštruačný syndróm, pomáha v prípadoch šoku, na ukľudnenie hyperaktívnych detí, pôsobí na reprodukčný systém, pomáha vstrebávať živiny a vylučovať jedovaté látky, výborný vplyv na menštruáciu, počatie, tehotenstvo, pôrod aj kojenie, elixír z tohto kameňa sa používa na nespavosť a proti námesačnosti , prináša úľavu pri degeneratívnych zmenách kože, vlasov, očí a niektorých orgánov ako sú pečeň a slinivka brušná, u žien väčšinou tento kameň počas splnu odstrániť), Červený beryl-bixbit ( otvára a nabíja energie základnej čakry), Rodolit ( rozvíja intuíciu, chráni základnú čakru, hrejivý kameň, rozvíja zdravú sexualitu, posiľňuje srdce,poskytuje inšpiráciu), Kameň Rubínová aura-špeciálny kremeň (očisťuje základnú čakru od starých urážok a negatívnych prežitkov, vnáša do nej vitalitu, podnecuje duchovný rast a otvára cestu ku Kristovmu vedomiu, ochranný kryštál proti agresii a násiliu, prírodné antibiotikum proti plesňovým nákazám a parazitom

Účinky vôní: Klinček (pomáha pri uvoľňovaní nahromadenej energie tejto čakry. Podporuje schopnosť uvoľňovať všetky úzkostné štruktúry vzniknuté z ochrany a bezpečnosti a otvoriť sa tak čerstvým energiám), Céder (spojuje so zemitými silami a podstatou prírody, dodáva kľud a bezpečie, očisťuje mozog od utkvelých predstáv)

Odpustenie je nesmierne účinný spôsob pre otvorenie všetkých čakier!

Jóga (Hathajóga, kundaliny jóga)

Sviečky (anjelske sviece, čakrové sviečky červenej farby)

Mandaly  a obrazce, mantry a modlitby na posilnenie základnej čakry

 

Na liečbu využívame tiež sviečky, ritualizované ,anjelske a telové siece žltej a zlatistej  farby ( Viac v našom Eshope )

 

DRUHÁ ČAKRA (SVADHISTHANA, Sakrálna čakra, Krížové centrum)

O cakrach

Farba:  Oranžová- farba činorodosti a osvietenia, symbolizuje vzostup vedomia

 

Element:  Voda

 

Zmyslová funkcia:  Chuť

 

Symbol:  Lotos so šiestimi okvetnými lístkami. 6 lístkov názvy- bam, bham, mam, yam, ram, lam. Hnev, nenávisť, žiarlivosť, krutosť, žiadostivosť a pýchu.Symbolizujú ,,Vrittim,, (to čo nás odvádza od kľudu) citovú pripútanosť na vonkajších veciach, neschopnosť súcitu, deštruktívne pocity, klam(ilúzie, nepochopenie), podozrievavosť, nedôvera.

Zvieracím symbolom je Krokodíl- značí lenivosť, bezcitnosť a nebezpečie , ktoré v tejto čakre driemajú.

 

Základný princíp:  Tvorivé rozmnožovanie bytia

 

Hormóny: Estrogén, Testosterón

 

Časti tela:  Rozmnožovacie orgány, zadok,ľadviny,krížovú časť panvy, močový mechúr, všetko čo je tekuté- Krv, miazga, tráviace šťavy, spermie. Všetky naše  “vodové” záležitosti majú dočinenia s touto čakrou: obeh, močenie, menštruácia, orgazmus, slzy.

 

Žľaza:  Pohlavná žľaza, vaječníky, semenníky, prostata. Funkciou  pohlavných žliaz je vytváranie mužských a ženských pohlavných znakov, u žien aj reguláciu cyklu.

 

Vyživuje: Ľadviny, stredný trakt, močovo-pohlavný systém

 

Umiestnenie:  sa nachádza v oblasti asi 4 cm(3prsty) pod pupkom, ktorú Číňania nazývajú tan-tien. Nachádza sa bližšie pri chrbtici. Otvára sa smerom dopredu.

 

Mantra:  Zvuková vibrácia- ,,VAM,,

 

Vyjadruje:   Kreativitu, tvorbu a sexualitu. Súvisí s emóciami, citmi (tiež k partnerom) a nevedomím.

 

,,Démon,, čakry: Vina

 

O čakre:  Je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Je priradená elementu vody, z ktorého je všetko živé a ktorý sa v astrológii  priraďuje emóciám. Voda oplodňuje a necháva vznikať stále nový život. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup k oplodňujúcim a vrúcnym energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Zažívame samy seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa v nás prostredníctvom nás prejavuje vo forme pocitov a tvorivého jednania. Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, vo forme tvorivej rodiacej sily. U mužov zahrňuje jej pôsobnosť oblasť pohlavných orgánov, ktoré v sebe nesú impulz k stvoreniu nového života, kde je napokon rastúca bytosť vyživovaná a zásobená všetkým potrebným. Voda tiež uľavuje, odplavuje a očisťuje všetko čo tuhne a stavia sa jemu životodarnému prúdu do cesty. To sa prejavuje v telesnej oblasti očistnej a detoxikačnej činnosti ľadvín a močového mechúra. Na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a ,,odplavovanie,, pocitov, čo nám umožňuje prežívať život stále skutočnejšie a novšie.

V prvej základnej čakre Muladhara prichádza karma vôbec ku slovu, v druhej je už pozdvihnutá a zatiaľ latentne spočíva a čaká na vyriešenie. V druhej čakre –Swadisthane sídlia nevedomé túžby, prejavujúce sa najviac sexualitou, túžbou nadviazať vzťahy všetkého druhu, spájať sa s ostatnými a tvoriť. Prvá čakra je pudová a zabezpečuje základné inštinkty, medzi ktoré patrí aj sexualita, rozmnožovanie, túžba prežiť atď. Pomocou druhej čakry sa tento princíp dostáva na jemnejšiu úroveň čiže jemná sexualita, kde patria vzťahy, túžba po uznaní, kreativita atď.

Po odblokovaní 2 čakry môžete získať schopnosť porozumieť kolobehu tvorenia a ničenia, kolobehu života a smrti. Vráti sa vám prapôvodný pocit zapojenia sa do prúdu života, zmyselnosť, erotika a tvorivosť, budete cítiť údiv a nadšenie.

Pokiaľ chcete 2 čakru udržať funkčnú, mali by ste jednať poctivo a čestne vo vzťahoch s druhými ľuďmi. Obzvlášť v partnerstve. Tiež by ste mali vedome tvoriť zväzky ktoré podporia váš osobný vývoj. Nie také, ktoré mu bránia. Naučte sa rozhodovať vo svete protikladov a zbavte sa túžby po pomste.

Harmonická funkcia:  Sa prejavuje v prirodzenom  splývaní s prúdom života a svojimi pocitmi. Ste voči ľuďom a hlavne k druhému pohlaviu prirodzení a otvorení. Sexuálne spojenie s druhým človekom je radosť a láska v jednom. Pokiaľ je všetko v poriadku, v práci si nechávame radi poradiť, netrpíme komplexami menejcennosti, že nás nikto nemá rád, a v sexuálnej oblasti je pre nás milovanie cestou, ako s láskou pozdvihnúť vzťah s partnerom- na rozdiel od prvej čakry, kde je to všetko na hrubej fyzickej úrovni. Vďaka vodnému elementu vieme odplaviť nepríjemné pocity a uvoľniť sa v spoločnosti ostatných, dovoliť tvorivej sile, aby sa prejavvila- napr. maliari, spisovatelia a skladatelia- ju majú aktívnu, preto mávajú často svojrázny vzťah k sexualite.

 

Disharmonická funkcia:  Chybná funkcia druhej čakry má svoj pôvod hlavne v pubertálnom období. Prebúdzajú sa  sexuálne sily vyvolávajúce neistoty. Niekedy je to , ale tiež nedostatok nežnosti a telesnej blízkosti v detstve. Iný možný následok tejto disharmónie je , že používate sex ako drogu. To znamená, že ste správne nespoznali tvorivý potenciál týchto síl a použili ho nesprávny smerom. . Pre silu kundalini je pomerne obtiažne zdolať túto prekážku na ceste k vyššiemu vedomiu, pretože mnohí z nás sa  zamotávajú v medziľudských vzťahoch s partnermi, láskam i, v pracovných vzťahoch, atď. Pokiaľ sa táto čakra neotáča dostatočne, pôsobíme chladne, odťažito, s nezáujmom o hravosť a tvorivosť. Pokiaľ je aktívna až príliš, znamená to, že sme nevyužili potenciál efektívne, a prejaví sa to napríklad častým striedaním  partnerov, kde sex slúži ako nástroj moci.

Ľudia trpiaci poruchou tejto čakry predstieravajú orgazmus.

 

Nedostatočná funkcia:  Vo väčšine prípadov vzniká už v detstve. Keď chýbajú láska, nežnosť, dotyky, maznanie. V puberte sa často derúca sa sexualita zablokuje a potlačuje. Možno to zapríčinila malá sebadôvera. Toto potlačenie má za následok nedostatok sebaúcty, nepriechodnosť emócií a sexuálnu chladnosť.

 

Reč tela:  Rozhodujúcou oblasťou je krížová čakra, ktorá predstavuje schopnosť tvoriť a mať priestor k tvoreniu. Položenie rúk do olblasti podbruška môže byť výrazom strachu z citového ranenia alebo odmietnutia. Tieto veci treba mať na pamäti, keď jednáme s niekým, koho reč tela má vzťah ku krížovej čakre. Takýto človek potrebuje priestor spojený s nepodmienečnou láskou, aby sa mohol plno prejaviť.

 

Ochorenia spojené s druhou čakrou:  problémy s prostatou, cysty na vaječníkoch, endometrióza, dráždivý dvanástnik, poruchy menštruačného cyklu, nepravidelná menštruácia, poruchy menštruačného krvácania, Predmenštruačný syndróm, ochorenia semenníkov, ochorenia mieška, celkovo problémy s rozmnožovacím ústrojenstvom, bolesti panvy, problémy s ľadvinami a močovým mechúrom, problémy s erekciou a vzrušivosťou.

Ako čistiť a harmonizovať sakrálnu čakru:

Príroda- Pozorovanie mesačného svitu a priezračnej hladiny vody sú výbornými harmonizérmi druhej čakry. Pár dúškou z čistého prameňa pomáha očisťovať aj tvoju dušu a oslobodzovať od citových blokád a stresov.

Účinky hudby- Hudba by mala byť plynúca, napríklad počúvajme alebo tancujme ľudové tance, prípadne zábavnú hudbu, alebo spievajme vokál zatvorené „O“ či hudobný tón D. Počúvajte spev vtákov, zvuky tečúcej vody, vodotrysku alebo meditačnú hudbu tibetských mís, zvukov prírody alebo priamo určenú na odblokovanie a harmonizáciu čakier.

Účinky farieb- Farbou druhej čakry je oranžová, ktorá sprostredkováva oživujúcu energiu, a to aj vo forme potravín, bytových doplnkov a oblečenia. Podporuje aj sebaúctu.

Účinky vôní-  ylang- ylang- ktorý zjemňuje ľudské konanie a dáva mu ušľachtilosť, uvoľňuje emócie, prebúdza sebavyjadrenie a omladzuje. Je jedno z najznámejších afrodiziák. Jeho sladká vôňa dodáva pocit bezpečia.

 santalové drevo- odľahčuje ducha a unáša do tajomstiev prírody a zvyšuje spojenie s partnerom, považujeme za príjemných spoločníkov pri rozvíjaní harmonického partnerstva

Účinky drahokamov- Drahokamy - karneol, Tygrie oko, Citrín, oranžový Aventurín, zlatý Topás, Slnečný kameň, Oranžový Vápenec

Harmonizačné kamene - Opál, ohnivý Opál a Citrín, Modrý Jaspis
Aktivačné kamene – Karneol najmä oranžový a Zlatý Topás

Odpustenie je nesmierne účinný spôsob pre otvorenie všetkých čakier!

Mantry- Spievanie a vyslovovanie slabiky

Mudry- Pozície prstov

Mandaly-Pre daný typ čakry

Čakrová meditácia

Joga

Na liečbu využívame tiež sviečky, ritualizované a telové siece oranžovej farby ( Viac v našom Eshope )

TRETIA ČAKRA (MANIPURA, Pupočné centrum, Ohnivé,Slnečné centrum,  Čakra Solar-plexu)

O cakrach

Farba: Žltá až zlatožltá

 

Element:  Oheň ( v tele ako telesná  teplota)

 

Zmyslové funkcie:  Zrak

 

Symboly:  Počet okvetných lístkov 10 ( dda, ddha, nna, ta, tha, da, dha, na, pa, pha), ktorým zodpovedá 10 prán, životných síl, ktoré riadia a vyživujú všetky funkcie nášho tela.

Zvieracím symbolom je- Baran

Ďalším symbolom je tiež obrátený trojuholník- naznačuje rozpínanie energie, rast a vývoj.

 

Základný princíp:  Utváranie bytia

 

Umiestnenie:  Manipura čakra (mani=klenot, pur=miesto,mesto) sa nachádza za pupkom, v oblasti solar plexu.

 

Mantra:  RAM

 

Časti tela:  Spodná časť chrbta,brušná dutina, tráviaci systém, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém.

 

Žľaza: Slinivka brušná (pečeň), hraje dôležitú rolu pri zpracovaní a trávení potravy. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má kľúčový význam pri rovno váhe cukru v krvi a látkovú výmenu uhľohydrátov. Slinivkou vylučov ané enzýmy sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov.

 

O čakre:  Keď prekonáme a zmažeme negatívne aspekty druhej čakry , dospejeme k Manipura tretej čakre. Tu získavame mnoho drahocenných pokladov a vlastností odpovedajúcich tejto čakre- bystrosť, sebavedomie, blaženosť, sebaistotu, poznanie , múdrosť a pravé rozlišovanie. Táto čakra riadi energetické hospodárstvo. Na fyzickej rovine jej zodpovedá solar-plexus. Je centrom životnej energie, pôsobí ako magnet, ktorý k sebe z vesmíru priťahuje pránu. Je sídlom tráviaceho ohňa a preto riadi funkciu tráviacich orgánov. Je to centrum sily. Tu sa mení energia prijímaná zvonku, prebieha tu premena energie z vonkajška (pocity, jedlo,..) na energiu vnútornú (vitalita,sila) to všetko za asistencie elementu ohňa, takže vzniká teplo a my sa ,,rozpíname,, rastieme vnútorne, nie len silou, ale aj intelektom.

Je sídlom emócií- hnevu, strachu, viny, žiarlivosti, sebectva a tiež nezdravých túžob. Cez ňu prijímame slnečnú energiu, ktorá vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu tiež fyzickému telu a udržuje ho. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu k tretím ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energia. Odtiaľto sú riadené sympatie, antipatie, schopnosť trvalých väzieb a medziľudské vzťahy. Čakra solar plexu je tiež v priamom spojní s astrálnym vibračným polom, nazývaným tiež pole priania či žiadostí, ktoré sú nositeľom našich emócií. Odpovedajúcu funkciu nájdeme na úrovni pečene. Pečeň v spolupráci s tráviacim systémom analyzujú prijatú potravu, nepoužitú oddeľujú a z použitého získavajú užitočné látky, ktoré potom dodávajú na užitočné miesta. Čakrou vnímame priame vibrácie ostatných ľudí, keď cítime hroziace nebezpečie- čakra sa stiahne, čo je obranný mechanizmus. Nastáva to, ale ak máme v sebe veľa ,,svetla,, vytvára okolo n ás ochranný obal.

Ide o hlavnú čakru s väčším počtom vedľajších čakier, majúcich natoľko podobné funkcie, že môžu byť všetky k hlavnej čakre priradené. Tretia čakra má preto komplexnejší rozsah úloh. Dôležitou úlohou tejto čakry je tiež očisťovať tendencie a priania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote.

S pribúdajúcimi inrtegráciami a vnútornej zrelosti sa postupňe premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svtlo múdrosti a hĺbky.

 

Harmonická funkcia čakry: Silná a aktívna druhá čakra upevňuje zdravie a pomáha nám prekonať všetky chotroby. Keď čistá prána môže voľne prúdiť, bez blokácií a zábran, pracuje Manipura ako elektráreň, ktorá nás neustále zásobuje životnou energiou. Je zdrojom rovnováhy, sily a vitality. Keď je otvorená máte v sebe pocit mieru, vnútornej harmónie, ste spokojní s postavením v živote. Môžete byť sami so sebou vyrovnaní a zároveň rešpektujete priania a pocity druhých. Máte v sebe jas, ktorý obklopuje vaše telo, chráni vás pred negatívnymi vibráciami a vyžaruje do vášho okolia. Ak máte tiež otvorenú šiestu a siedmu čakru, spoznávate, že všetko viditeľné je zložené z rôznych vibrácií svetla. Plní sa vaše priania, pretože ste úzko spätý so silou svetla, čo si prajete to priťahujete ako magnet.

 

Disharmonická funkcia:  Všetko má byť podľa vášho názoru, chcete ovládať svoj svet, presadzovať svoju  moc a dobíjať a cítite, že ste k tomu hnaní vnútorným nekľudom a nespokojnosťou. Pravdepodobne ste zažili málo uznaní a potvrdení seba samých, preto ste si nemohli vyvinúť skutočnú sebaúctu, ktorá sa vám nedostávala a teraz j hladáte vo vonkajšom svete. Chýba vnútorná uvoľnenosť, pripadá vám ťažké uvoľniť sa. Ľahko vybuchnete, lebo ste neustále podráždení. ,,Nahltali,, ste veľa hnevu bez ďalšieho spracovania.

 

Nedostatočná funkcia:  Cítite sa bez odvahy a porazení. Všade vidíte prekážky, ktoré sa vám stavajú do cesty. V detstve zo strachu , aby ste nestratili uznanie napr. od rodičov, učiteľov,...ste potlačili svoje pocity a ,,nahltali ,, ste ich viac, než ste dokázali zvládnuť. V obtiažnych situáciách máte húpavý strach v žalúdku alebo ste nervózny, máte nutkavé správanie. Neobvyklé zážitky vám prinášajú strach a nekľud. Také osoby nemajú radi cestovanie, neradi spoznávajú nové veci, odmietajú pozvania od priateľov a nechcú sa zoznamovať s novými ľuďmi. Pokiaľ nefunguje dostatočne, cítite sa nedocenení, ste utiahnutí ľudia, ktorí sa vyhovárajú a všade vidíte nástrahy a tak kopete do všetkého okolo seba. Všetko to vyplýva z tej vnútornej nedôvery.

Keď sa ale čakra točí až príliš, budete prehnane sebavedomí, otravne energetickí, na všetko budete mať odpoveď a budete chcieť všetkým dokazovať, že máte pravdu, pretože tak sami seba ubezpečujete o svojej hodnote. Chýba vám vnútorná spokojnosť a máte potrebu všetkých valcovať.

 

Reč tela:  Solar plexus je čakra, ktorá najčastejšie potrebuje ochranu, pretože touto čakrou človek vníma vibrácie v atmosfére, zvlášť pokiaľ sa týkajú emócií. Ruky človeka prekrížené na žalúdku môžu znamenať rozvážnosť , ale aj to že je vám niekto nesympatický. V tomto prípade ukazuje na potrebu ochrániť sa pred iným človekom.

 

Ochorenia spojené s treťou čakrou:  Cukrovka, ochorenia a zápal slinivky brušnej, ochorenia pečene a jej nedostatočná funkcia, ochorenia žlčníka a žlčníkové kamene (najmä hnev), dvanástnikový vred, žalúdočné vredy( zrejmä agresivita potlačovaná aj vyjadrovaná)celiakia, ochorenia čreva, ochorenia krvného systému, poruchy krvného tlaku.

 

Ako čistiť a harmonizovať tretiu čakru:

Príroda- Nastavujte tvár a choďte na slnko, ktoré korešponduje so svetlom a teplom silou čakry solar plexu. Pozorovanie ožiareného poľa so zlatistým obilím alebo podľa s repkou olejnou. V noci choďte k ohňu, najlepšie s citrínom alebo topásom vo vrecku.

Účinky farieb- Noste zlatožltý odev , tiež pozorovanie tejto farby. Žltá farba na stenách alebo bytové doplnky v tejto farbe harmonizujú túto čakru, ale zároveň dodávajú náladu. Táto fareba dodáva veselosť, voľnosť a zaháňa únavu, ukľudnuje duševné problémy.

Účinky hudby- Aktivujeme ju ohnivými rytmami. Vhodná je Orchestrálna hudba.Tibetské misy a hudba určená špeciálne pre čakry. Tóny pre túto čakru ,,E,,  ,,E- Dur,, Tiež v ponuke v našom Eshope.

Účinky kameňov- Tygrie oko-podporuje vonkajší aj vnútorný zrak. Zbystruje rozum a pomáha spoznať vlastné chyby. Jantár, Topás, Malachit, Citrín, Žltý turmalín, Zlatý beryl, Rodochrosit, Smithsonit, Jaspis

Účinky vôní- Levandula- Ukľudňuje a uvoľňuje hyperaktivitu tretej čakry.

Rozmarín-je obzvlášť v hodný pri nedostatočnej funkcii, oživuje povzbudzuje, pomáha prekonávať lenivosť a podporuje pripravenosť k jednaniu.

Bergamot- Plody tohto stromu majú v sebe veľa svetla, Jeho vôňa posiľňuje životnú energiu. Dodáva sebadôveru a sebaistotu.

Účinky Jógy.

Odpustenie platí pre všetky čakry!

Účinky mantier a spev tónov a pôsobenie mandál a modlitieb

Na liečbu využívame tiež sviečky, ritualizované ,anjelske a telové siece žltej a zlatistej  farby ( Viac v našom Eshope )

 

ŠTVRTÁ ČAKRA ( ANAHÁTA, Čakra Srdca, Srdečné centrum)

O cakrach

Farba:  Zelená (tiež aj ružová a zlatá)

 

Element:  Vzduch (symbolizuje diaľavy a rozpínanie, t.z. že v tejto čakre sa môže naše vedomie rozpínať donekonečna.)

 

Zmyslová funkcia: Hmat

 

Mantra: Yam

 

Základný princíp: Odovzdanosť

 

Symboly: Anaháta náda (nekonečný zvuk Óm)

Má 12 okvetných lístkov (kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chham, jam, jham, nyam, tam, tham). Symbolizujú na jednej strane božské vlastnosti srdca- blaženosť, mier, harmóniu, lásku, pochopenie, súcit, bystrosť, čistotu, jednotu, milosrdenstvo, dobrotu a odpustenie.  Klesá však vedomie dole symbolizujú nasledujúce ,,Vritti,,- žiadostivosť, podvod, váhavosť, ľútosť, nádej, úzkosť, túžbu, nepredpojatosť, aroganciu, neschopnosť, diskrimináciu a odpor.

Ako symbolické vyobrazenie tu nachádzame dva protiľahlé trojuholníky v podobe hviezd, jeden z nich je orientovaný špičkou hore a jeden z nich špičkou dole.

Zvieracím symbolom je Antilopa, ktorá nás nabáda k pozornosti a k bdelosti.

 

Umiestnenie: Je uprostred pŕs, v oblasti hrudníka, medzi prsiami, medzi chrbticou a oblasťou srdca.

 

Časti tela:  Srdce, horná časť chrbta s hrudníkom a hrudníkovou dutinou, spodná časť pľúc, krv a krvný obeh, koža.

 

Vyživuje:  Srdcový a cievny systém, hrudný kôš, chrbticu a ruky.

 

Žľaza: Týmus v hrudnej časti tela, ktorá reguluje rast a riadi lymfatický systém v tele. Povzbudzuje a posiľňuje imunitný systém.

 

Ochorenia spojené so zlou funkciou: všetky srdcové choroby vrátene infarktov, cievne ochorenia, pľúcne ochorenia  a potiaže, astma.

 

O čakre: Srdcová čakra vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko- emočné centrá s tromi hornými duchovnými centrami. Zmyslom je hmat, čo naznačuje nestálosť srdca, dojatie, kontakt prijímanie dotykov. Nachádzame tu schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých a preciťovať. Úloha čakry je zjednotenie skrze lásku. Vzpína sa energie anaháta čakry hore k duchovnému vedomiu, prejavia sa naše city ako bhakti, čistá Božia láska a oddanosť. Klesá však vedomie dole do oblasti svetskej náruživosti, naše city sú zmätené a nevyrovnané a tak sme premožení žiadostivosťou, žiarlivosťou, smútkom, ľútosťou a pochybovaním. Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu.

Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom tejto čakry, dokonca aj vtedy, keď nás postretne v ,,začarovanej,, podobe smútku, bolest, straty z odlúčenia, zo straty lásky a podobne. Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je srdcová čakra centrom skutočnej ničím nepodmienenej lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samotnej, ktorou nie je možné ,,mať,, alebo ,,stratiť,,.

Ak sme prišli prostredníctvom tretej čakry k poznaniu, že všetky skúsenosti, priania a pocity majú hlbší zmysel, a že nás majú cez ich spojené úlohy priviesť k poriadku, ktorý zahŕňa všetko, zistíme v anaháta čakre, priamo srdcom, že všetky pocity a životné prejavy vychádzajú z túžby po láske a zjednotení a sú teda vlastne prejavom lásky.

Prostredníctvom tejto čakry disponujeme veľkým potencionálom transformácie a uzdravovania. Pre nás samých aj pre druhých. Láska k sebe samým, pochopenie a prijatie celej našej podstaty z hĺbky srdca, nás môže od základov premeniť a uzdraviť. Je predpokladom k naplňujúcej láske ku všetkým ľuďom pre súcitenie, porozumenie a hlbokú radosť zo života.

Keď človek vidiaci auru vidí u niekoho jasnú zelenú farbu v oblasti srdca, je to dôkaz o dotyčného liečiteľských schopnostiach. Zlatá preružovelá aura označuje človeka, ktorý žije v čistej, oddanej láske k božstvu.

Anaháta čakra je nazývaná aj bránou do duše, pretože ňou sa môže spojiť s našou univerzálnou časťou našej duše, božskou iskrou v nás samých. Tretia čakra hrá rozhodujúcu úlohu pri zjemňovaní vnímania, ktoré súvisí s otvorením čakry čela (tretieho oka) t.z. že sa s rozvojom tejto čakry súčasne rozvíjajú aj vyššie schopnosti čakry čela.

Štvrtá čakra je sídlom poézie. Kto sa na ňu sústredí môže rozvíjať svoj talent ako spisovateľ alebo básnik.

Ďalšou silou vychádzajúcou z tejto čakry je ,,Sankalpa šakti,, (Sila, ktorá plní priania). Ak chcete, aby sa vám splnilo prianie, sústreďte sa naňho v oblasti srdca. Čím je čakra čistejšia, tým rýchlejšie sa priania plnia.

Musíte mať v srdci odvahu odpustiť tým, ktorí vám ublížili, aby ste mohli s otvoreným srdcom vykročiť dopredu. Uvedomte si, že ostatní sa snažia rovnako ako vy, len sa na nich nesmieme dívať z ,,nášho,, zaujatého pohľadu.

 

Harmonická funkcia:  Pokiaľ je táto čakra harmonická a očistená od všetkého falošného ega, ste centrom lásky, vyžarujete teplo a energiu , ktorá otvára srdcia ostatných a viete uzmierovať okolie. Nehanbíte sa za svoje city a preto viete prejavovať lásku aj ostatným. Vibrácie, ktoré vyžarujete menia váš svet.

 

Disharmonická funkcia:  Keď je čakra nedostatočne funkčná, ste závislí na náklonnosti iných, pretože máte pocit že bez nich nemáte cenu. Tiež neviete odísť s nefunkčného jednostranne výhodného vzťahu, pretože vás skľučuje vnútorný strach. Musíte si ale uvedomiť, že bez toho, aby ste mali radi sami seba vás iní nedocenia. Máme urobiť tresk za minulosťou, odpustiť, otvoriť dvere novým zajtrajškom a novému poznaniu seba samého.

Chybná funkcia sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi napr. radi by ste dávali a boli by ste tu vždy  pre druhých, nie ste však spokojní so zdrojom lásky. Alebo sa cítite silní a mocní a dávate túto silu iným, ale nie ste schopní prijímať lásku, otvoriť sa, aby ste ju mohli prijímuť. Hovoríte si možno, že lásku druhých nepotrebujete.

 

Nedostatočná funkcia: Nedostatočná funkcia vás robí ľahko zraniteľnými a závislými na láske a náklonnosti ostatných. Keď ste odmietnutí cítite sa hlboko zasiahnutím, obzvlášť pokiaľ ste sa už raz otvorili. Potom sa uzatvárate do ulity a ste smutní.

 

Reč tela:  Deti, ktoré sa často postavia do rohu miestnosti s prekríženými rukami na prsiach chránia svoje boľavé srdce. Tento zvyk si nesú až do dospelosti, prejavujú sa tak vždy keď potrebujú útechu. Dotyk je jedným z najdôležitejších prvkov v doplnkových terapiách, pretože je mnoho ľudí , ktorých sa za dlhé roky  nikto nedotkol a ani ich nepohladil.

 

Čistenie , harmonizácia, liečenie štvrte čakry: 

Príroda- Prechádzky v prírode a v zeleni. Všetky kvety prinášajú posolstvo lásky najmä ti ružové.

Účinky zvukov a hudby- Tóny pre túto čakru ,,F,, klasická hudby,  ,zvuky prírody, tibetských mís, počúvanie  vetra, špeciálna čakrová hudba ( ponúkame v našom Eshope)

Mantra- spievanie mantry ,,YAM,, 

Účinky farieb- Zelená farba , či už stien, oblečenia, doplnkov alebo zelene má ukľudňujúci účinok. Jemná ružová farba uvoľňuje zatvrdliny tela a duše.

Účinky drahokamov- ružový kremeň, zelený kremeň, avanturín, melónový turmalín, ružový turmalín, zelený turmalín, kunzit, smaragd, variscit, muskovit, rodonit, peridot, ružový danburit, rubín, nefrit, Jadeit, chrysokol, zelený safír.

Účinky vôní- ružový olej- hojí rany srdca. Podporuje túto čakru.

Joga

Mandaly a obrazce pre daný typ čakry a modlitby

Dôležité a platí to pre každú čakru je odpustenie!

Sviečky, špeciálne čakrové sviečky, sviečky so liečivým zámerom zelenej farby- všetky ponúkame v našom Eshope

PIATA ČAKRA (VISHUDDHA, Krčná čakra, Komunikačné centrum)

O cakrach

Farba:  Svetlomodrá so striebornou, zelenkavo  

             modrá.

Element:  Éter

 

Zmyslová funkcia:  Sluch ( krk, odtiaľ pochádza to, čo môžeme sluchom zachytiť)

 

Základný princíp:  Rezonancia s bytím

 

Mantra:  ,,HAM,,

 

Symbol: VIŠ = Jed, ŠUDDHI = Prečistenie.

 Višuddhi má 16 okvetných lístkov symbolizujúcich 16 schopností (kalá), ktoré sú človeku dané rozvinúť. Číslo 16 tiež súvisí so 16timi samohláskami sankristické abecedy, lebo višuddhi  čakra je centrom zvuku. Tu tiež možno dosiahnuť vak siddhi, mimoriadne schopnosti, vďaka nim sa všetky vyslovené slová stávajú skutočnosťou.

- Biely slon a mesiac ako symbol mysli.

 

Umiestnenie:  V krku, medzi cervikálnym pletencom (nahmatáte si ho na zadnej strane krku, najvystúpenejší stavec krčnej chrbtice) a krčnou jamkou. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu.

 

Časti tela:  Oblasť krku ,hlasivky, šije, záhlavia, spodná čeľusť, uši, ústroj hlasu, hrtan, horná časť pľúc, priedušky, hltan, paže, ruky, ramená, štítnu žľazu.

 

Vyživuje:  Dýchacie orgány, krk, orgány sluchového aparátu, kožu.

 

Žľaza:  Štítna žľaza hrá významnú úlohu pri raste kostry a vnútorných orgánov. Stará  sa o vyváženosť medzi telesným a duchovným rastom a reguluje látkovú výmenu, a tým tiež spôsob a rýchlosť ako premieňame výživu na energiu a ako túto energiu spotrebujeme. Reguluje výmenu jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.

 

O čakre: V tejto čakre dosahujeme piateho stupňa, piateho prvku-akáša priestoru.  Piata čakra vyjadruje schopnosť priamej komunikácie. Vaša komunikácia s okolím odráža to, čo je pravdou ,,vnútra,,. Vishuddi čakra je východiskovým miestom pre ,,udána,, pránu, ktorej úlohou je očisťovať telo od jedovatých látok. Odtiaľ pochádza aj názov tejto čakry. Nejde však len o telesnú rovinu, očista sa týka aj mysle aj ducha. Potlačené problémy a nepríjemné skúsenosti, ktoré sme v živote len ,,prehltli,, a sú nespracované, stále existujú v našom podvedomí, a to až do doby pokým ich znovu nevyvoláme, prečistíme a vyriešime.

Svojou funkciou je čakra záhlavia tak úzko spojená s krčnou čakrou, že je skutočne možné ju pripojiť k piatej čakre. Vytvára tiež dôležité spojenie spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi našim myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami naa ne, prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez vishuddhu vyjadrujeme všetko čo v nás žije- plač, smiech, naše pocity radosti a lásky, rovnako ako strachu a hnevu, naše úmysly, priania, myšlienky a názory a naše vnímanie vnútorného sveta. Elementom je éter, v učení jógy je základnou látkou, z ktorej sa zhustením vytvárajú ostatné elementy- zem oheň voda  vzduch. Éter je tiež nositeľom zvuku, je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Komunikácia nášho vnútorného života s vonkajším sa odohráva väčšinou hovoreným slovom, ale aj gestami, mimikou, tiež umeleckými prejavmi. Kreativita, ktorá má sídlo v druhej čakre, sa spája v piatej čakre s energiami ostatných čakier, kde jej formujúca sila éteru dáva určitý výraz, ktorý potom prenášame do hmotného sveta. Môžeme však vyjadrovať len to čo v sebe máme. Tak dostávame cez túto čakru schopnosť sebareflexie.

Éter je tiež chápaný ako priestor ,,Akáša,,, v ktorom hustejšie elementy rozvíjajú svoju pôsobnosť. Najhlbšie poznanie nám bude umožnené iba vtedy, keď sa otvoríme ako nekonečný priestor, ako šíre nebo, ktorého svetlo modrá farba je farbou krčnej čakry, keď sa stíšime a budeme načúvať. Piatej čakre so zmyslov prináleží sluch. Tu načúvame zjavným aj skrytým hlasom Stvorenia. Tiež tu vnímame aj naše vnútorné hlasy a nadväzujeme kontakt s našim vo vnútri sídliacim duchom našim vyšším Ja a prijímame jeho inšpiráciu. Tvoríme si dôveru v naše vyššie vedomie. Ozrejmí sa nám naša vlastná úloha v živote naša ,,dharma,,. Spoznávame, že naše vnútorné svety aj vibračné úrovne života sú tiež skutočné ako vonkajší fyzický svet a budeme schopný prijímať a ďalej predávať informácie z týchto oblastí. Tak nájdeme vo vishuddhe svoj individuálny výraz dokonalosti na všetkých úrovniach.

 

Harmonická funkcia:  Pokiaľ všetko funguje ako má, dokážete pokojne a bez obáv , slobodne vyjadriť svoje názory a ľudia ich počúvajú. A tiež načúvať iným. Harmónia znamená, že úprimné vyjadrujeme pocity, myšlienky, poznatky aj slabosti. Dokážeme mlčať a aj načúvať ostatným, vo vzťahu k prekážkam zostávame verní sami sebe, máme vlastné nasmerovanie a všetky vyjadrovacie prostriedky sú uvážené a pravdivé.

 

Disharmonická funkcia:  Keď sú blokované energie krčnej čakry, je narušené porozumenie medzi hlavou a telom. Budete ťažko reflektovať svoje pocity a prejavujete svoje zadržané emócie často nepremysleným správaním, alebo sa uzatvárate vo svojej intelektualite. Pokúšate sa všetko zakrývať gestami a mnohými slovami, za ktorými je vaša skutočná podstata. Vaša reč je neuhladená a hrubá, studená, možno i koktáte a vaše slová nemajú hlbší význam. Neznesiete, aby ste pôsobili ako slaboch a pokúšate sa stať za každú cenu silným. Tak ste pod siným tlakom. Držíte sa ,,vzadu,,, ste skôr plachí, tichí, uzavrení a hovoríte o nedôležitých prázdnych veciach.

Disharmonická čakra je tiež u ľudí, ktorí zneužívajú svoje slová  k manipulácii druhých ľudí. Tvoje vnútorné poznanie sa neodvažujete dať najavo, nikomu ukazovať ani ho teda prejavovať. Toto poznenie sa však niekedy domáha prejavu, môžu tak vzniknúť básne, obrazy,....

 

Nedostatočná funkcia:  Úroveň v krčnej čakre je znížená, potrebujeme niečo zmeniť, ale sme znechutení a sklamaní. Prijímajme podnety duše na písanie poézie, výrobu keramiky, tancovania, spevu, kde používame pravú mozgovú hemisféru. A taktiež využívajme svoje ruky, nohy a ústa s logickým myslením ľavej časti mozgu na zharmonizovanie svojej piatej čakry. Keď sa máte prejaviť máte akoby guču v krku a váš hlas je stiesnený. Ste voči druhým ľuďom neistí a obávate sa ich súdenia a kritiky. Preto sa orientujete na ich mienky a myslenie a často neviete čo chcete. Nemáte  prístup k vašej duši a jej posolstvám a ani dôveru vo svoje intuitívne sily. Keď sa piata čakra nerozvíja počas života, nastáva celkové ,,ztuhnutie,,.Máte vymedzený rámec bytia, vo vnútri, ktorého trávite svoj život a vyjadrujete svoj potenciál, je veľmi úzky a za jedinú realitu považujete  vonkajší svet.

 

Reč tela:  Stiahlo sa mi hrdlo, mám v krku guču, zadrhávanie hlasu, keď sa narazí na niečo nepríjemné, sklon k červenaniu. Ľudia, ktorí nechcú prijímať nové myšlienky alebo nemajú radi zmeny, často nosia odevy tesne ku krku alebo majú vysoké límce, nosia často šatky a šály. Ľudia si často dávajú ruky cez uši a neradi načúvajú a nechcú počúvať.

 

Choroby tela:  Zníženou činnosťou štítnej žľazy - priberanie, máme suché vlasy, ktoré vypadávajú, trpíme zápchou, zle znášame chlad, sme depresívni. Zvýšenú činnosť štítnej žľazy sprevádza chudnutie, potenie, triaška, úzkosť, búšenie srdca, pričom energia je používaná na nekonštruktívne a netvorivé činnosti. V oboch prípadoch máme veľmi veľa práce a snažíme sa vyhnúť hlbším zložkám našej tvorivosti. Zastavme sa a pozrime do svojho vnútra!
Astma - precitlivelo reagujeme na názory ostatných a svoje myšlienky považujeme za nevhodné. Nevyjadrujeme ich zo strachu, že ľudia na nás zareagujú s hnevom.
Bronchitída - nerešpektujeme výzvy svojho srdca, pľúca reagujú na náš smútok a úzkosť.
Bolesť v krku - nevyjadríme niečo zo strachu pred okolím, máme sa naučiť jasne a objekt, vyjadrovať svoje pocity a názory.
Zápal mandlí - strach z nových možností a vlastného prejavu.
Ušné problémy, ušný šelest - neochota niečo počuť, túžba po oddelení sa od vonkajšieho sveta. Zmena nenastane nepočúvaním seba a ostatných ale vtedy, ak prijmeme vlastné obavy a vnútorný hlas, ktorý nás posunie ďalej.
Zvonenie v ušiach - zodvihnime konečne ten telefón, lebo z nevysvetliteľných dôvodov nechceme opustiť svoju minulosť a obávame sa vykročiť vpred.
Problémy s hornou tráviacou sústavou - ústami prijímame hmotnú potravu - jedlo, ale aj duchovnú - nehmotnú. V krku sa stretáva centrálny nervový systém - vôľa osobnosti ovládaný vedomím s autonómnym - vôľou duše. Vezmime si sústo, ktoré môžeme rozžuť a hlavne stráviť, lebo len tak ho využijeme na rozvoj svoje duše.
Afty - znížme nadmernú citlivosť o svoje 'ja' a aktívne vyjadrujme pocity, nepotláčajme ich, neutajujme.
Mentálna anorexia - spojená s viacerými čakrami, no krčná má veľký vplyv. Ide o prianie ostať aj v starobe dieťaťom a nemusieť na seba prevziať akúkoľvek zodpovednosť.
Roztrúsená skleróza - neschopnosť spracovať energiu vstupujúcu do tela alebo sú bunkou informácie prijaté, no nevyužívame ich. Vôľa konať je obrovská, za to obmedzená, rozptýlená, roztrúsená.

Chrapot, problémy so zubami a ďasnami.

 

Čistenie, harmonizácia, liečenie čakry:  Príroda - vnímajme modrú oblohu, prináša to posolstvo šírky oslobodzujúcich pocitov alebo pozorujme vodnú hladinu a zrkadlenie neba sa na nej a vlny, ktoré očisťujú, dávajú podnet uvedomiť si skryté emócie a dojmy. Hudba- meditačná a sakrálna , špecializovaná hudba pre čakry, hudba tibetských mís (viď v našom Eshope. )vokál E a spievaný tón G sú ideálne. Farba - svetlo modrá, strieborná aj zeleno modrá. Drahokamy – Akvamarín- povzbudzuje našu komunikáciu,

Tyrkys- priťahuje pozitívnu energiu a chráni dušu pred negatívnou,

Chalcedón- harmonizuje štítnu žľazu, inšpiruje k vyjadrovaniu pocitov pomocou slova a písma.

Chryzokol, Modrý fluorit, Svetlomodrý lazurit, Azurit, Akvamarín , Modrý topás,  Modrý turmalín, Modrý obsidán, Ametyst, Jantár, Kunzit, Lepidolit, Petalit.

Vône - Šalvia muškátová- ktorá rozpúšťa usadeniny v ústach, očisťuje miechu pri ochrnutí a
uvoľňuje prejavy emócií, eukalyptus, ktorý dáva výpovedi jasnosť, otvorenosť,
inšpiratívnosť nás nalaďujú na našu piatu čakru.

Eukalyptus- dodáva jasnosť. Jeho vlny nás otvoria pre vnútornú inšpiráciu a dodajú kreativitu.

Pomáha spánok na oboch bokoch 4-5 hodín.

Mantry , modlitby, mudry (práca s rukami)

Dôležité a platí to pre každú čakru je odpustenie!

Pálenie sviec priamo určených pre piatu čakru , sviečky anjelske danej farby. Na liečbu využívame tiež sviečky, ritualizované a telové siece bledomodrej farby ( Viac v našom Eshope )

Jóga


 

ŠIESTA ČAKRA (ÁDŽNÁ, Príkazová čakra, Tretie oko, Oko múdrosti a poznania, Vnútorné oko)

O cakrach

Farba:  Indigovo modrá, mliečna fialová, mliečno biela, dymová

 

Zmyslové funkcie:  Všetky zmysly, tiež nadzmyslové

 vnímanie tzv.Tretie oko, intuícia.

 

Základný princíp:  Poznanie bytia ( PRÁZDNOTA, PRAVDA, VEDOMIE , BLAŽENOSŤ= základné vlastnosti Ádžna čakry)

 

Mantra:  OM  (Prapôvodný zvuk stvorenia)

 

Symbol:  ÁDŽNÁ= pokyn alebo poznanie. Prvkom je duchovný element. Symbol tvorivého vedomia(šiva lingam) Lotos má dva okvené plátky a každý z nich 48 lístkov= 96 lístkov . Dva plátky symbolizujú, že na tomto stupni vedomia sa vyskytuje už len dvojo: JA (Átmá) a BOH (paramátmá) dokonalé zladenie ľavého a pravého kanála. V tejto čakre sa už nevyskytuje žiadny zvierací symbol, lebo od tohoto stupňa existujú iba čisté ľudské a božské vlastnosti.

 

Element:  Akásha- poznanie bytia, transcendentálne vedomie.

 

Umiestnenie:  Uprostred obočia na čele, na jeden prst nad koreňom nosa.

 

Časti tela:  Tvár, dutiny, nos, oči, uši, malý mozog hypotalamus, centrálny nervový systém nervy

 

Žľaza:  Hypofýza- svojou činnosťou ovláda funkciu všetkých žliaz. Ako dirigent zaisťuje harmonickú súhru všetkých žliaz v tele.

 

Vyživuje:  Orgány hlavy, a okrem toho je spojená s meridánmi močového mechúra a črevného traktu.

 

O čakre:   Šiestou čakrou sa dovršuje vedomé vnímanie bytia. Je to sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému. Tu sa otvára oko poznania ,,Tretie oko,, môžeme uvidieť skutočné ,,Ja,,. Tretie oko je symbolom a centrom čistoty a múdrosti. Tvorí hranicu medzi ľudským a božským vedomím. V tomto bode sa stretávajú 3 hlavné energetické dráhy (nádí)- Mesačná (Ida), Slnečná (Pingala), Centrálna (Sušumna). Keď sa ich energie v čakre stretajú a spoločne stúpajú hore, dosahujeme najvyššie vedomie (samádhi).

Farba ádžná čakry je indigovo modrá, dajú sa však rozoznať tiež žlté, fialové, biele, dymovo biele farebné tóny, ktoré poukazujú na na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žlté žiarenie. Tmavo modrá poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým tónom. Farba mliečna, dymová, naznačuje, že vedomie je z veľkej časti prečistené, ale ešte docela nie.

Šiesta čakra je sídlom ,,vnútorného majstra,, to znamená, že múdrosť a poznanie sa uskutočňujú v konaní.

Každej realizácii v našom živote predchádzajú myšlienky a predstavy, ktoré môžu vychádzať buď z podvedomých vzorcov alebo môže byť ich zdrojom poznanie skutočnosti. Touto čakrou sme silou silou myšlienok prepojení s priebehom prejavu. Všetko poznanie, ktoré sa v stvorení prejavuje, je v čistom bytí prítomné v neprejavenej forme, podobne ako sú v semene obsiahnuté všetky informácie potrebné k tomu, aby z neho raz vyrástla rastlina. Proces tvorenia začína, keď si samo v sebe spočívajúce bytie uvedomí svoju vlastnú existenciu.  Tým vznikne prvý vzťah subjekt- objekt, a tým prvá dualita. Bytie bez tvaru prijíme svoju prvú prejavenú vibračnú podobu. Na základe týchto pra-vibrácií vznikajú ďalšími uvedomovacími procesmi ďalšie a ďalšie rôzne vibračné podoby. V nás sú obsadené všetky úrovňe stvorenia, od čistého Bytia až k tuhej hmote a sú reprezentované rôznymi úrovňami jednotlivých čakier. Tak prebieha proces prejavovania sa v nás a prostredníctvom nás. Šiesta čakra je sídlom všetkých uvedomovacích procesov, preto máme schopnosť k prejaveniu, manifestácii až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak aj vytvárať nové reality na fyzickej úrovni a staré rušiť. Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú nás život, sú ovládané našimi zafixovanými emočnými reakciami a sú programované našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. A tak je často náš duch nie majstrom, ale sluhom emóciami nabitých myšlienok, ktoré nás čiastočne môžu ovládať. Aj tieto myšlienky sa ale uskutočňujú v našom živote, pretože čo okolo seba vnímame a prežívame je prejavom našej subjektívnej reality. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním Ádžna čakry môžeme tento proces stále viac a viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti tak vytvára energiu k naplneniu určitej idei alebo priania. V spojení s otvorenou čakrou srdca môžeme tiež vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku. Zároveň získavame prístup ku všetkým úrovniam Stvoriteľa, ktoré ležia za fyzickou realitou. Poznanie k nám prichádza jasnovidením, jasnopočutím, intuíciou alebo cítením. Čo sme niekedy len nejasno tušili, stáva sa jasným a zreteľným. Jedným z ďalších prejavov, kedy máte síce prístup k informáciám vyššieho vedomia, ale chýba vám akýsi rád, sú rôzne psychické poruchy. Znakom čiastočne otvorenej

 

Harmonická funkcia: Znakom čiastočne otvorenej a harmonicky funkčnej čakry  môže byť aj komplexný pohľad na určité vedecké bádanie a tiež poznanie hlbokých filozofických a duchovných právd. Tiež dobre vyvinutá schopnosť vizualizácie a chápanie mnohých súvislostí ,rozvinutá intuícia. Váš duch je otvorený a sústredený mystickým a duchovným pravdám. Možno niekedy pozorujete ako sa vaše myšlienky a predstavy uskutočňujú.

 

Disharmonická funkcia:  Blokácia sa prejavuje tým, že sa riadite len tým čo sa dá logicky a vedecky vysvetliť, odmietanie akejkoľvek viery a filozofie, takýto ľudia presviedčajú duchovne založených ľudí o pravdivosti svojich myšlienok. Keď je čakra slabá a púdi v nej málo energie, ste apatický voči akýmkoľvek rečiam o spiritualite a radšej si myslíte, že sú to nezmysli a výmysli , pretože ju nedokážete ,,uchopiť, vziať,, do svojich rúk a z náročných konceptov vás bolí hlava. Najčastejším disharmonickým prejavom je zaťaženie hlavy. Váš život prebieha väčšinou na konzumnej úrovni, nezaujímate sa o seba ako o osobnosť, ale tápete s väčšinou ľudí. Keď však potom zdanlivo zakúsite bezvýchodiskovú situáciu, v ktorej ste sami a nie je za koho sa skryť, panikárite ste zmätení (napr. idete ako skalní veriaci do kostola, neviete čo s tým). Aby sme pochopili vesmírny poriadok, musíme sa odpútať od pozemského ,,Ja,,.

Ďalší účinok zle vedenej energie v šiestej čakre sa prejaví, keď je narušená prvá čakra a ostatné čakry s zablokované. Potom sa môže stať, že síce máte prístup k rovinám vnímania, ale nerozoznávate skutočný význam vnímania obrazov a informácií.

 

Nedostatočná funkcia:  Keď je tok energie šiestou čakrou výrazne obmedzený váš život zaručujú materiálne priania, telesné potreby a neovládateľné emócie.

 

Reč tela:  Obvyklím znamením, keď je niekto citlivý, aby sa videl taký aký je, sú čierne a tmavé okuliare, vlasy spadajúce cez oči a zakrývajúce si oči rukami. V podstate sa ľudia ukrývajú., pretože sú presvedčení, že vo vonkajšom svete nemožno dosiahnuť harmóniu. Títo ľudia sú citlivý na kritiku, vyhýbajú sa očnému kontaktu a pozerajú často do zeme. Potrebujú uistenia, že je všetko v poriadku.

 

Ochorenia tela:  Tlak v hlave - starosti nám prerástli cez hlavu, tlak na šiji a pleciach, kde sme si naukladali viac ako vieme uniesť je neznesiteľný, prehliadame svoju intuíciu. Zastavme sa a zvážme zbytočné bremená, ktoré často nesúvisia s našou zodpovednosťou.
Migréna - prílišná svedomitosť a zodpovednosť za cudzie problémy; naučme sa správať spontánne a uvoľnene.
Krátkozrakosť - obava pozrieť sa na budúcnosť, riešime iba každodenné starosti.
Ďalekozrakosť - žijeme z minulosti a sústavne myslíme na budúcnosť; obávame sa prijať prítomnosť a pravdu, ktorá sa odohráva pred našimi očami.
Zákal- pri ktorom očná šošovka mení tvar, aby sa prispôsobila hovorí o tom, že život sa nám zdá byť nezaujímavý a pohľad do budúcnosti pochmúrny.
Astigmatizmus - asymetrické zakrivenie rohovky na oboch očiach učí človeka používať 'tretie oko\", intuíciu - rovnováhu.
Škvrny - červené bodky v zornom poli sú negatívne emócie, závisť, ľútosť; pomáha odstránenie čiernych myšlienok, čím začnú miznúť aj škvrny.
Sinusitída - precitlivenosť srdečnej čakry a celková nerovnováha imunity.

Výtok z nosa- sú slzy, ktoré neboli vyplakané. Máme pocit hnevu z nevyjadrených predstáv. Cesta vpred sa zdá byť nejasná. Pomáha dokonalejší prístup k svojim pocitom a vylúčením dráždivých momentov z okolia.

Zápal prínosových dutín.

 

Liečenie a harmonizácia:  Príroda- Stimulujeme pozorovaním  temnej modrej nočnej oblohy plnej hviezd. Tento zážitok otvára ducha pre nekonečnú šírku a hĺbku prejaveného stvorenia. Účinky podporných bylinných  čajov.

Hudba a zvuky- Z hudby je to klasická tvorba, tibetské misy, kozmické zvuky, špeciálna čakrová hudba, vokál I, spievaný tón A, pretože nás to uvoľňuje k výšinám. ( Pozrite si hudbu v našom Eshope ) Čo sa týka výslovnosti, nezabúdajme, že zvuky sú zvučné a dlhé – teda “A” znie ako “aaaah” a “M” znie ako “mmmng”.

Účinky farieb- tmává modrá farba zvaná Indigo- oblečenie, doplnky bytu, more, obloha, Mandaly tejto farby

Drahokamy Indigovo modrý safír- otvára ducha kozmickému vedeniu. Akvamarín- povzbudzuje našu komunikáciu, Tyrkys- priťahuje pozitívnu energiu a chráni dušu pred negatívnou, Chalcedón- harmonizuje štítnu žľazu, inšpiruje k vyjadrovaniu pocitov pomocou slova a písma. Používame ďalej i Chryzokol, Modrý a fialový fluorit a Svetlomodrý lazurit, Vltavín, Sodalit, Azurit, Oceľovo modrý obsidián, Apofilit, Kunzit.

Účinky vôní-  Vhodné sú  pálenia rôznych typov vonných tyčiniek. Tiež

Mäta- uvoľňuje blokády tejto čakry a pomáha pri odstraňovaní starých nefunkčných obmedzených myšlienkových štruktúr. Posiľuje silu koncentrácie.

Jasmín- Otvára nášho ducha pre obrazy a vízie, intuíciu, ktoré v sebe nesú posolstvá hlbokých právd. Spojujú energie šiestej čakry s čakrou srdca.

Tiež pomáhajú Mantry, Mudry(cvičenia s rukami), modlitby

Joga

Dôležité a platí to pre každú čakru je odpustenie!

Sviečky- Indigovej farby, špeciálne čakrové, energetické, čakrové, Telové  sviečky  a špeciálne telové čakrové sviečky pre telo anjelske sviece indigovo modrej farby -viac v našom Eshope

 

SIEDMA CHAKRA (SAHASRÁRA, Korunná čakra, Čakra temena hlavy, Brána k Bohu, Lebečné centrum)

O cakrach

 

Farba: Fialová, biela, zlatá (čisté svetlo,v ktorom sú obsiahnuté všetky farby prevládajúca je fialová)

 

Základný princíp: Čisté číre Bytie

 

Symbol: V sahasráre čakre rozkvitá lotos s tisícmi okvetnými lístkami, ktoré symbolizujú úplný rozkvet vedomia.(vonkajší kvet má 960 lístkov a v jeho vnútri je druhý kvet) Nazývaná aj ,,Centrum miliónov paprskov,,lebo vyžaruje svetlo ako slnko. Všetky energie a žiarenia ostatných čakier blednú  pred sahasrárou.

 

Umiestnenie: Leží na vrchole hlavy.  Tri prsty nad temenom hlavy, kde je mäkká priehlbina – fontanela, tam kde sa krútia do špirály vyrastené vlasy. V jej strede je pránický otvor – bindu čakra.

 

Mantra: AUM, ÓM

 

Časti tela: Veľký mozog

 

Žľaza: Epifíza – Šišinka mozgová

 

Démon čakry: Pripútanie  démonom siedmej čakry. Pripútanie je malé zameranie pozornosti, ktoré zahaľuje uvedomenie si jednoty s kozmickým vedomím.

 

O čakre: Siedma čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. Prebudenie sahasháry znamená zjavenie božskej žiary a dosiahnutie najvyššieho vedomia.Siedma čakra je prameňom a východiskovým bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Tu sme spojení s,, božským bytím,, bez vlastností a tvaru, ktoré v sebe však všetky tvary a vlastnosti neprejavené obsahuje. Je to miesto, kde sme ,,doma,,. Odtiaľto začala naša cesta životom a sem sa zasa vrátime na konci nášho vývoja. Tu žijeme a prežívame  seba v Bohu, stotožňujeme sa s Božou podstatou, z ktorej sme vzišli. Naše osobné pole energií splýva s polom energií Univerza. Čo sme zo začiatku chápali len intelektom a neskôr intuíciou, je nám teraz úplne jasné. Zažívame rôzne formy prejavu Stvorenia, ku ktorým patrí okrem iného i naše telo, ako hru božského vedomia, s ktorým sme jedno. Cestu k rozvoju najvyššej čakry označuje fialové žiarenie. Táto čakra je cieľom jógy- dosiahnutie sebarealizácie a realizácie Boha. Kto to dokáže je oslobodený od všetkých karmí a získava ,,mókšu,, oslobodenie z kolobehu zrodenia a smrti- z reinkarnácií. Už nie sme pripútaný  k podmienenému hmotnému životu. Pri meditáciách tu jogín dospieva k,, samádhi,, najvyššiemu vedomiu. Pri najvyššom stupni dosiahne myseľ úplného kľudu a nachádza svoje naplnenie v zjednotení poznania, poznávajúceho i predmetu poznávania. Akonáhle je korunná čakra dokonale prebudená, je jej úloha prijímať božské energie ukončená. Sama teraz vyžaruje energie. Jej kvet sa vyklenie von a vytvorí korunu čistého svetla nad hlavou.

 

Harmonická funkcia: V siedmej čakre nedochádza k blokádam vo vlastnom slova zmysle, môže byť viac či menej vyvinutá. To, že sa nám energia  začína aktivovať v tejto čakre obvykle spoznáte tak, že začínate mať záujem o duchovné záležitosti, duchovnú sebarealizáciu, meditujete a rozjímate o Najvyššom a ,,svetlom,, živote. Budete zažívať stále častejšie okamžiky, pri ktorých bude miznúť oddelenosť tvojho vnútorného a vonkajšieho bytia.Tvoje vedomie bude dokonale stíšené a široké a v tomto kľude zažiješ svoju vlastnú podstatu ako všadeprítomné číre Bytie, v ktorom je obsiahnuté všetko. S postupným rozvíjaním korunnej čakry nastanú tieto okamžiky stále častejšie a budú stále jasnejšie až prejdú do trvalej skutočnosti. Ak si pre ne zralý, môže toto konečné osvietenie nastať náhle. Máš pocit, že si sa prebudil z dlhého sna a až teraz žiješ v skutočnosti. Počas cesty si sa stal vyprázdnenou nádobou, ktorú teraz úplne naplnilo skutočné Božské Bytie. Teraz vieš, že toto je tvoja vlastná podstata a jediná trvalá realita. Tvoje ,,individuálne Ja,, sa stane ,,JA UNIVERZA,,. Svojim jednaním uskutočňuješ úmysel Stvoriteľa. Svetlo, ktoré vyžaruješ otvára srdcia všetkých bytostí schopných vnímať Božiu prítomnosť. Keď chceš teraz niečo vedieť, postačí len zamerať na to svoju pozornosť, lebo všetko existuje v Tebe, v Božskom Bytí, s ktorým si jedno. Už poznáš, že pevná hmota nie je nič iné len myšlienková forma božského vedomia a teda vo vlastnom slova zmysle neexistuje. Všetko čo si považoval za realitu, sa tým stáva ilúziou. Prežívaš najväčšiu prázdnotu, ale táto prázdnota je najväčšou plnosťou, pretože je to život vo svojej čistej podstate. A táto božská podstata je číra blaženosť. V rokoch, v ktorých nastáva na základe životných cyklov mimoriadna otvorenosť energiám korunnej čakry, dostávaš šancu získať v rámci doterajšieho vývoja takú hĺbku poznania, ktorá sa ti doteraz nezdala možnou. Mal by si túto príležitosť využiť a viac než inokedy sa zamerať dovnútra.

 

Prejavy uzatvorenej korunnej čakry: Bez otvorenia tejto čakry budeš mať stále pocit oddelenosti od plnosti bytia a stále nebudeš zbavený pocitu strachu. Týmto strachom sa bude udržovať posledný zbytok blokád v tvojich čakrách. Nemôžu sa rozvinúť do celej šírky svojich možností a jednotlivé energie nevibrujú v plnom súlade so  zámerom Stvoriteľa a tým ani v harmónii so sebou navzájom. Pokiaľ sa v rokoch , kedy nastáva vývoj korunnej čakry , neotvoríš duchovným pravdám, môžeš mať v tejto dobe pocity neistoty a straty cieľa, možno pocítiš i určitú nezmyselnosť doterajšieho života a výraznejší strach zo smrti. Skúsiš možno potlačiť tieto nepríjemné pocity ,,útokom,, do rôznych aktivít, alebo prijatím novej zodpovednosti. Tiež často dochádza k tomu , že si ľudia pritiahnu chorobu, ktorá ich prinúti ku kľudu. Nevypočuješ tieto posolstvá, ktoré k tebe prichádzajú, zostaneš pravdepodobne vo svojom ďalšom živote pripútaný k vonkajším veciam a ohraničený svojim osobným ,,Ja,,.

 

Reč tela:  Naprosto zúfalý človek sa vyjadruje tým, že si položí ruky na temeno, cíti že mu chýba spojenie so životom a je stratený. Títo ľudia potrebujú milujúce vedenie, ktoré by im pomohlo svetlo opäť získať. Lásku, lásku, lásku.

 

Ochorenia spojené so 7. čakrou: Depresie, Parkinsonova choroba, Schizofrénia, Epilepsia, Senilná demencia.

 

Možnosti čistenia a aktivovania siedmej čakry: Účinky prírody- Šírka a neohraničenosť, blízkosť neba a uvoľnenie sa od udalostí tvojho osobného života. Pobyty vysoko v horách.

Účinky zvukov- Hudbou korunnej čakry je ticho. V tichu je naša bytosť vnímavá pre božské tóny a naša bytosť je bdelá. Vhodná je taktiež ale každá hudby, ktorá k tomuto tichu vedie a pripravuje. Korunnú čakru otvára hláska ,,m,, v Indii považovaná za vokál, zpívaná tónom H. Tiež špeciálna hudba určená pre jednotlivé čakry na ich liečbu a harmonizáciu, ktorú taktiež nájdete v našom E-shope.

Účinky farieb- Korunnú čakru otvára  a rozširuje fialová a biela. Fialová zpôsobuje transformáciu ducha i duše a otvára duchovným dimenziám. Biela v sebe obsahuje spektrum všetkých farieb. Integruje rôzne roviny života do vyššeho celku a otvára dušu božskému svetlu, poznaniu a uzdraveniu.

Účinky drahokamov- Ametyst- dáva ,,živý kľud,, v ktorom zanikajú všetky strachy a disharmónie, budí dôveru a odovzdanosť voči silám Univerza.

Krištáľ- Vedie človeka k celistvosti, ktorá v sebe harmonicky zjednocuje pestrú mnohotvárnosť života. Prináša svetlo duchu a duši, uvoľňuje blokády, ochraňuje a dáva novú energiu.

Citrín, Fialový jaspis, Fialový safír, Kremeň, Vltavín, Číry turmalín

Účinky vôní- vonné tyčinky a éterické oleje-Kadidlo- Vôňa povznáša ducha, dušu a čistí atmosféru. Nechá nás zabudnúť na každodennosť, prehlbuje schopnosť viery a vyzdvihuje dušu na úroveň, kde sa môže stať nádobou na božie svetlo.

Lotos- Lotosový kvet je na východe symbolom krásy a duchovnej dokonalosti. Korení v bahne zdvíha sa svojim kvetom vysoko hore. Práve tak dokonalý človek žije v hmotnom svete,  však jeho pravá podstata zostáva svetom nedotknutá a je v jednote s Bohom. Vôňa lotosu nesie v sebe toto posolstvo. Vedie dušu na cestu k jednote s Bohom.

Účinky mudier a mantier a modlitieb.

Účinky meditácií a Jógy.

Dôležité a platí to pre každú čakru je odpustenie!

Pálenie sviec priamo určených pre siedmu čakru , sviečky anjelske danej farby. Na liečbu využívame tiež sviečky, ritualizované a telové siece fialovej farby ( Viac v našom Eshope )